utorok 27. decembra 2011

Najdôležitejšie zastupiteľstvo v roku II.

Decembrové zasadnutie zastupiteľstva býva najdôležitejšie v roku - prijíma sa na ňom rozpočet na budúci rok, nastavujú sa výšky daní a iných poplatkov. Napriek spájaniu viacerých bodov do jedného hlasovania bez diskusie bolo decembrové zasadnutie opäť dlhočizné - takmer 11 hodín. Preto sú moje postrehy z neho tentoraz rozdelené na dve časti. V tejto druhej budem pokračovať nadväzujúc na prvú časť.

Najdôležitejším bodom decembrového zasadnutia bol rozpočet na r. 2012 - 2014. K rozpočtu sa uskutočnilo niekoľko kôl rokovaní odborných aj politických tímov. Konzervatívny odhad príjmov sa odrazil aj vo výdavkoch - nezvýšia sa mzdy zamestnancov MsÚ, všade, kde sa dá, sa šetrí. Požiadavka nášho poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie vyčleniť financie na vysporiadanie pozemkov pod výstavbu rodinných domov, bytov, ale aj pod priemyselné parky a miesta, kde by mohla byť občianska vybavenosť (napr. obchodné centrá) sa priamo do rozpočtu nedostala, ale v uznesení MsZ zaviazalo primátora mesta v prvom štvrťroku zvolať k tejto téme rokovanie poslaneckých klubov a k tejto téme sa následne vrátime na MsZ. Absencia vhodných pozemkov (napríklad pri vstupe do mesta zo západu alebo juhu) patrí medzi hlavné dôvody prečo Ružomberok obchodné centrá obchádzajú. Rovnako výroba. Kým sa to nezmení, nie je šanca na zlepšenie. Táto téma bude aj naďalej patriť medzi naše priority. Podarilo sa nám tiež dosiahnuť, že krátenie financií sa nedotkne kapitoly cestovného ruchu a mesto vyčlení financie na realizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb.

Väčšiu diskusiu ako samotný rozpočet však vyvolal investičný plán na rok 2012. Na investície je vyčlenených viac ako 10 percent rozpočtu (spolu 2,24 mil. EUR), celý zoznam nájdete na internetovej stránke mesta. Som rád, že sme sa vedeli zhodnúť na realizácii investícií celomestského významu - za všetky spomeniem I. etapu rekonštrukcie synagógy, pokračovanie v realizácii športového areálu na Klačne, prípravu centrálneho námestia v Ružomberku (v priestore ulíc Madačova - Mostová), prípravu kolonádneho mosta ponad Váh z Mostovej ul. a prípravu úpravy priestoru pod mauzóleom (Mariánske námestie) atď. Vo volebnom obvode Laziny, obyvateľov ktorého spolu s p. M. Slašťanom v MsZ zastupujem, sa budúci rok opraví detské ihrisko na Plavisku (20 tis. E), urobia sa chodníky na Plavisku (časť od križovatky s ul. Bottova po internát KU Ruža) alebo na Riadku (67 tis. E) a pripraví sa projektová dokumentácia na rozšírenie parkovacích plôch pred bytovkami na Riadku tak, aby tieto mohli byť v roku 2013 realizované.

Zmena v štatúte mesta: v apríli sme ako klub (s podporou posl. klubu KDH) presadili, aby v štatúte bola zakotvená právomoc MsZ vyhlasovať výberové konania na riaditeľov mestských firiem ako aj stanovovať kritériá a členov výberových komisií. Primátor ale navrhol túto vetu zo štatútu vypustiť. Opieral sa pri tom o stanovisko vedúcej právneho oddelenia MsÚ B. Binoóvej, ktoré ale p. Alušic spochybnil. Napokon MsZ túto tému počtom hlasov 11:9 z rokovania stiahlo. Naďalej teda platí štatút v znení, ktoré primátor nerešpektoval v prípade menovania riaditeľa Kultúrneho domu A. Hlinku, a.s. v júli tohto roku.

Ako filozofický princíp sme schválili vznik Galérie súčasného umenia s tým, že v apríli primátor Pavlík predloží na MsZ technické záležitosti a projekt fungovania galérie, aby sa táto mohla narodiť aj ako inštitúcia. Zatiaľ sme na tento účel ani nevyčlenili nijaké financie - kým nemáme predstavu ako to bude fungovať, kto sa o to bude starať, ako sa to bude financovať atď.. Podobne sme ako princíp schválili založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá by mala pôsobiť v zmysle nového zákona NR SR o podpore cestovného ruchu.

Ráno sme si na poslaneckých stolíkoch našli žiadosť o odpustenie pôžičky pre Mestský basketbalový klub a návrh na riešenie situácie v Mestskom futbalovom klube (MFK je dlhodobo v strate, lebo mesto nedáva do klubu financie - možnosti sú dve: buď dá mesto dotáciu klubu 2,4 mil. EUR formou zvýšenia základného imania alebo dá dotáciu formou zvýšenia základného imania len FK Invest (2,6 mil. E), čím podiel mesta v klube klesne zo 49 na 6,16 percenta). Nová móda tohto volebného obdobia - skonštatoval jeden z kolegov narážajúc na tak dôležité body predložené poslancom len pred začiatkom rokovania. Po dlhej diskusii sa poslanci napokon zhodli na tom, že naozaj nie je možné rozhodnúť o tak dôležitej otázke hneď a zasadnutie MsZ len k riešeniu športu v meste sa uskutoční 17. januára 2012. Ešte predtým však asi štvrtý posledný krát v tomto roku dalo dotáciu basketbalu (odpustením pôžičky), tentoraz 40 tis. E. Mnohých tento návrh rozladil, lebo sa to nejaví inak ako nekoncepčné nalievanie (peňazí) do tečúceho vedra. Hlasovanie teda vôbec nebolo jednoznačné (14:8). Januárové MsZ ukáže, na čo naše mesto má a čo budeme musieť oželieť. Financovať totiž tri (jeden basketbalový a dva futbalové) mestské profesionálne tímy si netrúfnu ani bohatšie mestá.

streda 21. decembra 2011

Najdôležitejšie zastupiteľstvo v roku I.

Decembrové zasadnutie zastupiteľstva býva najdôležitejšie v roku - prijíma sa na ňom rozpočet na budúci rok, nastavujú výšky daní a iných poplatkov. Ambíciu neschvaľovať tieto veci na poslednú chvíľu (v decembri) prekazila nestabilita v celonárodnej politike, kvôli čomu meškalo prijatie štátneho rozpočtu a ďalších dôležitých zákonov, na ktorých sú závislé aj mestské financie. Napriek spájaniu viacerých bodov do jedného hlasovania bez diskusie bolo decembrové zasadnutie opäť dlhočizné - takmer 11 hodín. Odohralo sa toho veľa, skúsim stručne najdôležitejšie veci:

Nakladanie s majetkom - okrem bezproblémových vecí (vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi domami, predzáhradiek atď.) diskusiu prítomných vyvolali najmä dva body: 1. žiadosť E. Šlávkovej kúpiť bývalú školu pri ÚVN na ul. Štiavnická a návrh na zrušenie vecného bremena na pozemky v Hrabove pre Arcadia consulting s.r.o.. E. Šlávková žiadala odkúpiť budovu a pozemok Súkromnej ZŠ, ktorú prevádzkuje a ktorú má v nájme. MsZ súhlasilo, a to za cenu znaleckého posudku 236 tis. EUR. Napriek snahe E. Šlávkovej z ceny nezľavilo. Neprešiel (tesne - 11:11) však ani návrh p. Alušica zaviazať kupujúcu prevádzkovať v danej budove školské zariadenie 10 rokov. Návrh na zrušenie vecného bremena vyvolal ostrú diskusiu najmä medzi predkladateľkou JUDr. Binóovou a posl. Alušicom ale aj ďalšími poslancami. V roku 2008 totiž mesto predalo cca 50 hektárov v Hrabove a vecným bremenom (s ktorým správa katastra nehnuteľností súhlasila!) si zabezpečilo realizáciu presne určených investícií na danom území. Časť z nich malo verejnoprospešný zámer, preto stanovilo predajnú cenu na 200 Sk/m2. P. Alušic vytkol vedúcej právneho oddelenia, že obhajuje záujmy investora, nie mesta a spochybnil jej argumentáciu o nemožnosti zabezpečiť záujmy mesta pri predaji majetku formou vecného bremena. Poslanci napokon tento bod stiahli z rokovania (17:6).

Pri tomto bode sa ešte pristavím: opäť som musel upozorniť kolegov na nutnosť dodržiavať ústavný (!) zákon 357/2004 o ochrane verejného záujmu, ktorý hovorí, že poslanec na začiatku diskusie musí deklarovať svoj konflikt záujmov v danej veci. Je to veľký neduh nielen v ružomberskej samospráve. Kolega Fischer sa hneď voči môjmu upozorneniu ohradil (trafená hus ...) že ich nemám poučovať ako žiakov. Chcem len všetkých ubezpečiť, že to aj naďalej robiť budem, pretože svoj poslanecký sľub dodržiavať zákony plniť chcem. A aj záväzok, ktorý mi vyplýva z pocty byť predsedom komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu.

VZN viažuce sa k rozpočtu: miestne dane sa v roku 2012 zvyšovať nebudú. Iba poplatok za smeti o 10 percent (= cca 2 EUR). Poslanci schválili (14:6:2) môj návrh na zmenu vo VZN o miestnych daniach, aby od poplatku za záber verejného priestranstva boli oslobodené aj také kultúrne podujatia na verejnom priestranstve, ktoré organizuje aj iný subjekt ako mesto alebo jeho organizácie. V pôvodnej výške (1,1 EUR za hodinu) zostal aj poplatok za opatrovateľskú službu, ktorý vedenie mesta navrhovalo zvýšiť na 1,5 E/hod.. Ambíciou viceprimátora Zuberca bolo získať do rozpočtu sumu 10 tis. E. Ale v noci pred MsZ som z podkladov sociálneho oddelenia MsÚ prepočtami zistil, že toto zvýšenie by predstavovalo pre cca 80 rodín, ktorých sa to týka, záťaž spolu približne 26 tis. EUR ročne. Zároveň ale chceme v sociálnej komisii čím skôr pripraviť nové VZN, ktoré bude činnosti poskytované mesto diferencovať (napr. za polohovanie chorého bude nižší poplatok ako za upratovanie). Posledné VZN v tomto bloku bolo určenie výšky dotácií pre neštátne školské subjekty. V návrhu síce mesto navrhlo ponechať súčasnú výšku ale v roku 2013 ju zvýšiť. Na návrh p. Alušica ale ostane aj v roku 2013 v súčasnej výške.

Žiadosť spoločnosti Europetrol o súhlas so zmenou podnikateľského zámeru. Asi najsledovanejší bod zasadnutia MsZ. O tejto téme po zasadnutí MsZ už priniesli informácie viaceré médiá, na internete je aj záznam z diskusie o tomto bode. Preto zopakujem len výsledok: ZA uznesenie, ktorým MsZ schvaľuje výstavbu benzínky na pozemku oproti Hypernove boli všetci prítomní poslanci z KDH, Smeru a 3 poslanci pôsobiaci mimo poslaneckých klubov (Trangošová, Fischer a Lajčiak). Spolu 16 z 23 prítomných poslancov. Proti som bol len ja, hlasovania sa zdržal viceprimátor Zuberec, nehlasovali 5 kolegovia z posl. klubu Ružomberok bez korupcie. Pred konečným hlasovaním bol ešte schválený pozmeňovací návrh p. Motyku (KDH), podľa ktorého po skončení nájmu 15 rokov musí spoločnosť Europetrol dať pozemok do pôvodného stavu a odstrániť ekologické záťaže, ktoré vznikli jej činnosťou (za tento návrh hlasovalo 20 z 23 prítomných poslancov, nepodporili ho traja (Fischer, Trangošová, Zuberec)).

Vo svetle hlasovania z 15.12.2011 sa dá azda lepšie pochopiť aj moje hlasovanie 29.6.2011. Už vtedy existovala reálna hrozba prijatia uznesenia, ktoré by umožnilo stavať benzínovú pumpu na tomto pozemku. Jediným spôsobom, ako tomu zabrániť, bol návrh na také uznesenie, ktorým získame čas a stanovíme tvrdé  podmienky s prísnymi lehotami ich plnenia. Makal som na tom a podarilo sa prijatie takého uznesenia uhrať. Bola to vložená noha do dverí, ktorú teraz v decembri odtiaľ vykopli. Keby sme ešte chvíľu vydržali (podľa uznesenia z júna museli začať s výstavbou parkovísk do 30.6.2012 a skončiť do 30.6.2013, inak by nájomná zmluva stratila platnosť), mohlo to dopadnúť inak. Od júna dvakrát odmietla schváliť žiadosť Europetrolu mestská rada, márne bolo presviedčanie na pôde poslaneckých klubov. Ale v reťazi napokon povolilo najsilnejšie ohnivko - poslanci KDH. A keď sa na niečiu stranu prikloní 10 z 25 poslancov, potom nie je o čom ďalej ...    

Tento príbeh nie je smutný ani tak preto, že ide o nenávratné zdevastovanie priestoru, v ktorom sa narodilo mesto Ružomberok. Kaštieľ sv. Žofie a sútok Váhu a Revúcej je kolíska ružomberskej civilizácie, miesto, kde býva duša nášho mesta. Toto miesto bolo bolo osídlené ako prvé, následne sa Ružomberok rozrastal a mocnel. Ale - ako to vo svojom diskusnom príspevku k tejto téme na MsZ uviedol M. Zuberec - tento prípad je návodom ako sa bez súťaže dostať k mestskému pozemku. Stačí deklarovať verejnoprospešný zámer a následne ho zmeniť. Myslím si, nie je náhoda, že 10.8. konateľ spoločnosti podpísal s mestom nájomnú zmluvu, kde jediným možným účelom využitia pozemku bola výstavba verejných parkovísk a už 16.8. dostal hlavný architekt od spoločnosti Europetrol otázku, či na tom mieste je možné postaviť benzínovú pumpu. Navyše, 30.8. stavebná komisia pri MsZ už prerokovala žiadosť o zmenu zámeru využitia tohto pozemku a mala k dispozícii už aj vizualizácie budúcej benzínky.

V tejto kauze som robil, čo som vedel, za nič v nej sa nehanbím (ani za júnové hlasovanie, lebo bolo jediným možným riešením ako neumožniť výstavbu benzínky hneď). Naopak, konal by som rovnako. Škoda, že kolegovia z KDH povolili a umožnili tým zvíťaziť ľuďom, ktorí si zvíťaziť nezaslúžili. Kým sa toto bude diať, Ružomberok sa ďalej nepohne ...

štvrtok 3. novembra 2011

Bude mimoriadne MsZ k otázke zvyšovania výroby v Mondi

O priebehu MsZ 3.11.2011 expresne - odrážkovito všetko dôležité ako to nasledovalo.
- Schvaľovanie programu: na návrh posl. Haluškovej MsZ stiahlo z rokovania predaje pozemkov pod garážami vo viacerých lokalitách mesta. Dôvod: vysoká cena (40 € /m2).  

-  V rámci bodu vybavovanie interpelácií kolegovia otvorili tému Aupark. Dostali sme informáciu od primátora mesta, že záujem HB Reavis stavať v Ružomberku stále trvá, ale kvôli kríze musí spoločnosť prehodnotiť svoje plány a o.i. zmenšiť plánovanú predajnú plochu z cca 10 tis. m2 na 6 - 7 tis. m2.

- Správa o plnení zročných uznesení: poslanci sa o.i. vrátili k diskusii o spoluspaľovaní biokalov v Mondi. Z viacerých navrhnutých uznesení (vyjadriť nespokojnosť s konaním vedúceho ObÚ živ. prostredia p. Bocka, ktorý neumožnil svojim zamestnancom prísť na diskusiu poslancov o spaľovaní (p. Alušic), konštatovať, že vydané povolenie nebolo vydané v súlade s územným plánom mesta (p. Alušic)) bolo schválené k tejto téme iba jedno: ísť si pozrieť podobné zariadenie na spoluspaľovanie biokalov na iné miesto (navrhnuté p. Zubercom ako tlmočená ponuka Mondi; hlasovanie 14:9). Ja osobne som hlasoval proti návrhu p. Zuberca - rozhodnúť sa chcem na základe faktov a nepotrebujem na to exkurziu, kde môžem vidieť len to, či je kotol natretý na modro alebo červeno. V tejto otázke je dôležité to, čo nevidieť - maličké častice prachu a iných látok, ktoré neviditeľne a bezbolestne nivočia život - rastliny, zvieratá aj ľudí.

- nakladanie s majetkom: o.i. sme schválili pred bytov v bytovke na ul. Plavisko 18 - 20.

- Optimalizácia MAD v Ružomberku: v júni pri zvyšovaní cestovného sme schválili spracovanie projektu optimalizácie MAD. Vedenie mesta nám ale návrh predložilo opäť, že či si to nerozmyslíme, lebo to stojí 15 tis. EUR. Ja s tým nemám problém, ak to dokáže urobiť aj MAD. Ale navrhol som tieto kritériá ako filozofické princípy, z ktorých by mal nový grafikon vychádzať.S jasným cieľom: odstrániť plytvanie a zastaviť pokles počtu prepravených osôb zatraktívnením MAD.
 -          Zrušenie málo vyťažených duplicitných spojov premávajúcich na tej istej trase v rovnakom čase
-          Zavedenie primeraných rozstupov medzi spojmi odchádzajúcich z rovnakej zastávky na rovnaký smer (zamedzenie situácii, keď z tej istej zastávky idú rovnakým smerom tri-štyri autobusy prakticky naraz a potom nasleduje niekedy až hodinová pauza po príchod ďalšieho spoja)
-          Skrátenie (resp. rozdelenie) trás spojov v prípade, že na logickej časti trasy nie je spoj využitý a v tom istom čase ide tým istým smerom iný spoj. Zároveň umožniť prestup cestujúcim za symbolické cestovné.
-          Zlepšenie nadväzovania spojov na príchody a odchody kľúčových vlakových spojov (rýchlikov na trase Bratislava – Košice a späť)
-          Prehodnotenie existencie niektorých zastávok (resp. trasovania spojov), ktoré je možné obslúžiť plnohodnotne aj z iných zastávok – napr. „SPŠ“ a „Gymnázium“
-           Vzájomné informovanie o odchode spojov zo zastávok, z ktorých odchádzajú rôzne spoje tým istým smerom a nachádzajú sa v pešej blízkosti (napr. odchody spoja č. 2 na zastávky „Evanjelický kostol“ a odchody spojov č. 1,3 a 4 zo zastávky Galéria Ľ. Fullu).

Kolegovia ale tento návrh neakceptovali, ale schválili návrh p. Zuberca spracovať projekt firmou MAD - SAD Liorbus tak, aby bola v roku 2012 zachovaná výška dotácie do MAD a výška cestovného, čo je možné za predpokladu zníženia kilometrických výkonov v MAD o 3 % - zrušenie najstratovejších spojov, prípadne časti spojov v objeme 19.000 km. Najstratovejšími linkami sú linky vedúce do mestských častí, do Hrabova a ku cintorínu.

Nekomentujem radšej ...

- Optimalizácia procesov výroby celulózy v podmienkach Mondi SCP a.s. Ružomberok - zmena integrovaného povolenia: zjednodušene: súhlas mesta s navýšením výroby buničiny o 4 percentá z 500 tis. na 520 tis. ton/ rok. Pri tomto bode boli schválené dve uznesenia: aby Mondi viac investovala do ČOV Hrboltová a prijala opatrenia s cieľom znížiť zápach a vlhkosť v Hrboltovej (návrh p. Šanobovej; hlasovanie 21: 1) a aby toto povolenie prerokovalo MsZ (p. Alušic; 15:6). Keďže stanovisko mesta je potrebné vydať do 13.11., poslanci sa stretnú na mimoriadom zasadnutí MsZ k tejto téme 9.11.

- Výročné správy niektorých mestských spoločností (tentoraz MFK, Skipark, Mestská knižnica a Klaster Liptov). Len poznámka k MFK: pretrvávajúcu nerovnováhu v pomere financovania klubu akcionármi, stratu spoločnosti  a záporné základné imanie spoločnosti bude pravdepodobne potrebné riešiť zvýšením základného imania zo strany FK Invest. Po tomto kroku mestu RK v spoločnosti MFK ostane podiel vo výške 12 percent (teraz má 49).

pondelok 24. októbra 2011

Ružomberok bez bariér I.

Ružomberok bez bariér je mojim snom. Realizovateľným. Naplnenie tohto môjho sna bolo dôvodom, prečo som si vybral prácu v sociálnej komisii MsZ a prečo som sa angažoval aj pri príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v našom meste. Preto ma hnevá keď sa v Ružomberku bariéry neodstraňujú, ale vytvárajú. Napríklad pri rekonštrukcii chodníkov.

Problematiku nerešpektovania tzv. debarierizačnej vyhlášky (vyhláška MŽP 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) pri rekonštrukcii chodníkov som otvoril na septembrovom zasadnutí MsZ. Opýtal som sa, prečo sa táto debarierizačná vyhláška nerešpektuje a kto vydal povolenie rekonštruovať chodníky v rozpore s touto vyhláškou. Primátor Pavlík nevedel, o čom hovorím a poveril zamestnancov MsÚ, aby túto vec so mnou doriešili.

O čo teda ide? Vyhláška prikazuje pri všetkých nových stavbách a rekonštrukciách dodržiavať podrobné normy odstraňujúce fyzické bariéry pre telesne postihnutých. Zjednodušene: znížené obrubníky, vodiace pásy, aby zrakovo postihnutého viedli líniou chodníka a osadenie reliéfnej dlažby pred zníženým obrubníkom, aby zrakovo postihnutý nevletel z chodníka rovno pod auto. 

Moja anabáza na MsÚ začala na stavebnom úrade. Od vedúcej Oddelenia stavebnej správy Z. Benčovej som sa dozvedel, že chodníky nepatria im a mám skúsiť u P. Mišíka na referáte technickej infraštruktúry Oddelenia životného prostredia, technickej infraštruktúry a komunálnych služieb MsÚ. Tak som šiel na úrad druhý raz. Od P. Mišíka, ktorý vyzeral, že o takej vyhláške (platnej od decembra 2002!) počuje prvý raz som sa ale dozvedel, že pokládka novej dlažby na chodníkoch nepodlieha povoľovaniu a preto on s tým nič nemá. Ide vraj len o udržiavacie práce na povrchu chodníkov. Poslal ma za D. Matajom, vedúcim Oddelenia investícií a nákupu MsÚ. Tak som išiel na MsÚ tretí raz. Našťastie, posledný. D. Mataj mi sľúbil, že odteraz už budú nové chodníky v zmysle debarierizačnej vyhlášky MŽP. A tiež vyjadril počudovanie, že nijaký projektant chodníkov na to doteraz neupozornil ...


Verím, že to tak naozaj bude.

štvrtok 20. októbra 2011

Prečo sme odišli

Septembrové MsZ sa zaoberalo informatívnou správou o "Úprave a energetickom zhodnotení kalov z čistenia priemyselných vôd – Mondi SCP a.s. Ružomberok". Výstupom veľmi emotívnej diskusie bola žiadosť poslancov zvolať stretnutie poslancov so zástupcami odbornej verejnosti na túto tému. Také stretnutie sa uskutočnilo v stredu 19. októbra.

Základnou požiadavkou poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie bola prítomnosť oboch názorových skupín na problematiku spoluspaľovania biokalov. Táto požiadavka je v uznesení zo septembrového zasadnutia MsZ, tlmočili sme ju na prípravnom stretnutí 5.10. a dôrazne sme túto požiadavku zopakovali aj na zasadnutí mestskej rady 18.10. Napriek tomu 19.10. v sále okrem poslancov, verejnosti a novinárov sedeli len zástupcovia mestských podnikov a spoločnosti Mondi SCP. Prednostu Obvodného úradu živ. prostredia P. Bocka za názorovú opozíciu k zámeru spoluspaľovania kalov nepovažujeme, čo dokázal v minulosti niekoľkými rozhodnutiami. Stretnutie tak nemohlo byť diskusiou. Preto sme sa po oficiálnom otvorení rokovania rozhodli rokovaciu sálu na protest opustiť. Našich 6 poslancov (rokovania sa zúčastnili všetci poslanci klubu RbK) podporila aj poslankyňa Trangošová. V sále tak ostalo 5 poslancov KDH (z 10 členov klubu; M. Slašťan, Bednárik, Bakoš, Bella, Kendera), 3 zo Smeru (z 5; Čech, Kramárová, Valent) a nezaradený poslanec Zuberec. Ostatní sa ani neunúvali prísť.

Máme vážne pochybnosti o tom, že spoluspaľovanie kalov v našom meste je dobrý krok. Na tieto veci sme sa chceli opýtať odborníkov - z oboch strán. Sme laici, potrebujeme sa poradiť s odborníkmi. Včera nám to nebolo umožnené. Počúvať len argumenty jednej strany nemá zmysel. Zmysel má len ich priama konfrontácia. To sa udiať nemohlo, stretnutie poslancov s odborníkmi k tejto téme bolo zmarené. Okrem toho, že počúvať jednostrannú propagandu nemá zmysel, našou prítomnosťou sme nechceli legitimizovať toto divadlo a predstieranie diskusie. Prišli sme na diskusiu, nie na prednášku o neškodnosti spoluspaľovania biokalov.

Čo teraz? Fakt je, že mesto už vydalo súhlasné stanovisko (primátor bez konzultácie s poslancami; názory na to, či to sám urobiť mohol, sa rôznia). Na tomto stretnutí nemohli poslanci o ničom rozhodnúť a ani prijať nijaké uznesenie, lebo to nebolo oficiálne zasadnutie MsZ. Myslíme si, že celý proces smerujúcemu k vydaniu povoleniu na spoluspaľovanie biokalov sprevádzalo niekoľko vážnych porušení zákona. Žiaľ, teraz po vydaní súhlasného stanoviska primátorom mesta už nemáme svoj osud celkom vo vlastných rukách. V súčasnosti odvolací orgán rieši nesúhlasné stanovisko obce (vydaný obecným zastupiteľstvom, nie starostom!) Lisková. Určite sme však k tejto téme nepovedali včera posledné slovo.

piatok 23. septembra 2011

Ďakujem, kolegovia!

Viac ako hodinová diskusia o spaľovni biokalov v Mondi, zavedenie pravidiel do procesu prideľovania kultúrnych a sociálnych dotácií, schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb - to patrilo k hlavným bodom rokovania poslancov na ich prvom zasadnutí po letných prázdninách - 22. septembra 2011.

Ale pekne po poriadku: veľkú polemiku vyvolalo zavedenie zábezpeky v mestských nájomných bytoch a ubytovniach vo výške jedného nájomného resp. minimálne 100 EUR. Petícia proti, petícia za, niekoľko verejných stretnutí, anonymné zastrašujúce výzvy na bytovkách - to všetko sa odohralo od apríla, keď bola zábezpeka v MsZ schválená. Netrestať slušných nájomcov a zároveň čeliť škodám, ktoré vyrobia neplatiči (a znášajú ich všetci Ružomberčania platiaci dane). MsZ napokon prijalo odporúčanie bytovej komisie ponechať inštitút zábezpeky, ale v osobitných prípadoch predĺžiť jej splatnosť do konca júna 2012 (pozmeňovák posl. Šípoša). Zaviedlo tiež bonifikáciu pre bezproblémových nájomníkov v tom, že im je možné predĺžiť nájomnú zmluvu na dlhšie časové obdobie. Návrh nášho posl. Alušica, aby sa slušným nájomníkom po 2 rokoch zábezpeka vrátila, MsZ odmietlo (5 za: 17 proti).

Zvyčajne bezproblémový bod, ktorým je návrh na zmenu rozpočtu, tentoraz bezproblémovým nebol. Naši 6 poslanci hlasovali proti tejto zmene (17:6) na protest proti použitiu prostriedkov z predaji akcií Dexia banky. Tie sme na zasadnutí 15.6. navrhli účelovo použiť na prípravu pozemkov pre výstavbu rodinných domov v meste. Náš návrh vtedy nebol schválený. Mesto ale nerešpektovalo ani prísľub (daný mimo uznesenia MsZ) previesť tieto peniaze na fond rozvoja mesta, kde by čakali na ďalšie rozhodnutie poslancov. Tak, aby sa neprejedli ale aby tento neočakávaný a výnimočný príjem do rozpočtu mesta bol použitý na rozvoj mesta. Miesto toho sme dostali návrh týchto 220 tis. EUR z predaja akcií použiť na sanáciu výdavkov mesta, na ktoré rozpočet nepamätal (110 tis. na rekonštrukciu strechy ZŠ Zarevúca, 53 tis. na správu bytového a nebyt. fondu a zvyšok na vyrovnanie ostatných položiek v rozpočte).

Rozpačité reakcie poslancov vyvolal návrh VZN o pravidlách času predaja v meste Ružomberok. Cieľom VZN bolo obmedziť hlučné prevádzky v centre mesta v čase nočného pokoja. Zároveň v dôvodovej správe ale úrad poslancov upozorňoval, že VZN je pravdepodobne protiústavné a neodporúčal ho prijať. VZN, ktorý ten istý úrad spracoval a predložil. Bez komentára ...

Budúci rok sa budú kultúrne a sociálne dotácie prideľovať podľa nových pravidiel - jasných kritérií. Sociálna komisia urobila nové jasné kritériá na základe môjho uznesenia z apríla. Pozreli sme sa do iných miest, zobrali to najlepšie z nich, prispôsobili na naše podmienky, urobili nové formuláre. K našej iniciatíve sa na poslednú chvíľu pridala aj kultúrna komisia, preto niektorí poslanci žiadali kultúrnu časť ako nedostatočne pripravenú z VZN stiahnuť. Tento návrh neprešiel, budúci rok budú teda aj sociálne aj kultúrne dotácie rozdeľované po novom.

Z celého zasadnutia ma najviac teší jednoznačná podpora (22:0) pre Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) mesta Ružomberok vrátane záväzku jeho finančnej realizácie. Hoci to pred MsZ nevyzeralo dobre a ešte aj cez obednú prestávku sme s kolegyňou zo sociálnej komisie posl. Haluškovou vymýšľali, aký argument by zabral. KPSS je dokument, ktorý vznikol procesom zdola - stretávaním sa pracovných skupín - používateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý sami povedali, kde ich tlačí topánka a kde by potrebovali pomôcť. Mesto nič lepšie nemôže vymyslieť. 54 tisíc EUR na budúci rok je gestom, že aj poslanci majú záujem posunúť sociálne služby dopredu. A zároveň splnením záväzku voči tým, ktorí sa niekoľko mesiacov stretávali v pracovných skupinách KPSS. V oblasti bezbariérovosti, ktorá je mne osobitne blízka, to napr. znamená zakúpenie zariadení zvukovej orientácie a ich umiestnenie na verejné budovy alebo zvukových a svetelných displejov do autobusov MHD. Ďakujem, kolegovia!

Veľmi dlhá diskusia nasledovala po informatívnej správe viceprimátora Zuberca o spaľovaní biokalov v areáli Mondi. Túto správu vrátane podmienečne súhlasného stanoviska mesta nájdete v rokovacích materiáloch na internetovej stránke mesta. Diskusné príspevky poslancov sa točili najmä okolo týchto bodov:
1. poslanci a verejnosť vôbec neboli o tejto problematike a príprave stanoviska mesta informovaní resp. informovanie sa obmedzilo na nevyhnutné zákonné minimum nedostatočné v meste, ktoré hrá otvorenú hru (posl. Kendera, Kerdík, Alušic a iní).
2. spaľovňu nie je možné postaviť v zmysle platného územného plánu (posl. Kubáň)
3. celý proces získavania podkladov a riadenia procesu vedúceho k vydaniu povolenia je nedôveryhodný a pravdepodobne aj nezákonný (posl. Alušic, Kerdík)
Debatovalo sa aj o možnosti finančných kompenzácií (viacerí poslanci sa ale zhodli na tom, že so zdravím sa neobchoduje), prestreliek, či to spaľovňa je alebo nie je (dôležité z hľadiska územného plánu), či čosi podobné existuje aj inde vo svete tak blízko k obydliam atď.. Emotívna diskusia bola uzavretá uznesením, v ktorom MsZ žiada primátora zvolať osobitné stretnutie poslancov, na ktorom budú prítomní aj odborníci na túto tému.

Na konci zasadnutia býva priestor pre poslanecké iniciatívy a otázky. Z našich poslancov posl. Alušic otvoril tému novej kompetencie obcí obmedziť fungovanie hracích automatov v meste. Prednostka MsÚ poslancov informovala, že MsÚ na tomto VZN pracuje. Ja som otvoril tému nerešpektovania tzv. debarierizačnej vyhlášky MŽR SR č. 532/2002 pri výstavbe chodníkov v meste, ktorá prikazuje odstraňovať bariéry pre všetky skupiny obyvateľov (znížené obrubníky pre telesne postihnutých, do dlažby zapracovať vodiace pásy pre zrakovo postihnutých a pred zníženými obrubníkmi (vstupe na prechod pre chodcov) osadiť reliéfnu dlažbu, aby nevidiaci z chodníka nevletel rovno pod kolesá auta). Na moje otázky mi však primátor nedokázal odpovedať a poveril zamestnancov úradu, aby sme spolu túto otázku doriešili. O výsledku hodím pár slov aj sem.

a ps: rokovanie bolo včera, ale opäť trvalo takmer 10 hodín, nevládal som písať blog už včera :-)

sobota 2. júla 2011

Dosiaľ najťažšie rozhodnutie

Správy z kontrol hlavného kontrolóra, Programový dokument rozvoja mesta Ružomberok na roky 2011 - 2014, nakladanie s majetkom, riešenie eliminácie straty v mestskej autobusovej doprave, úprava platu primátora mesta a návrh na udelenie odmien za marec - máj 2011 a návrh na vymenovanie nového riaditeľa KDAH, a.s. - to sú asi najdôležitejšie body júnového rokovania metského zastupiteľstva. Malo sa pôvodne uskutočniť 22.6., ale kolegovia ho na mimoriadnom MsZ 15.6. presunuli na 29.6. Aj preto naša lavica vyzerala ako staré hrable. Zasadnutia sa zúčastnili 4 zo 6 našich poslancov (chýbali posl. Alušic a Kurňavka), klub KDH bol v plnom počte, Smeru chýbala posl. Halušková, 4 posl. bez príslušnosti k posl. klubom prišli všetci. 

Vo februári na podnet poslancov posl. klubu Ružomberok bez korupcie MsZ uložilo HK skontrolovať proces verejného obstarávania a zmluvných vzťahov pri realizácii projektu rekonštrukcie átria MsÚ. Správu HK čoskoro zverejní na webe. Teraz len jedno číslo: len nesprávnym výpočtom dodávateľ stavby vyfakturoval mestu o 5.970,90 EUR viac ako mal. Ako informoval zástupca primátora p. Zuberec, dvaja zamestnanci MsÚ zodpovední za kontrolu a prijímanie faktúr dostali písomné napomenutie a túto sumu si mesto strhne z poslednej, ešte nezaplatenej faktúry dodávateľovi stavby. HK predložil aj návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 - dostali sa tam dva naše návrhy: 1. kontrola dodržiavania zmluvného vzťahu medzi CZT a spoločnosťou Mondi SCP a.s. v oblasti dodávky tepla a 2. Kontrola zmluvných vzťahov, ich dodržiavania a stavu vzájomných záväzkov medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku a mestom Ružomberok. O týchto dvoch témach koluje množstvo fám, preto chceme mať na stole jasné fakty.

Primátor J. Pavlík sľúbil pre voľbami vypracovanie dokumentu, ktorý by bol akýmsi programovým vyhlásením mesta. Jasné vízie a smerovanie sú pri rozvoji veľmi dôležité. Podľa nášho názoru má mesto už dostatok programov (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Stratégia cestovného ruchu atď.), stačí ich realizovať. Potom, čo mestská rada program odporučila dopracovať, napriek našej výhrade k zmyslu existencie tohto dokumentu sme predložili naše podnety na osobitnom stretnutí zástupcov poslancov k tomuto dokumentu. Na MsZ však poslanci zo všetkých klubov aj nezaradení poslanci vzniesli k dokumentu toľko výhrad, že sme ho schválili ako nezáväzný dokument, ku ktorému sa ešte vrátime.

Nakladanie s majetkom: najväčšiu pozornosť verejnosti pútal prenájom pozemku pri Hypernove pre firmu europetrol, v ktorej bol až do 15.6.2011 konateľom syn posl. Juraja Čecha, ktorý stále ostal jedným z vlastníkov firmy (cez firmu Amero). Firma žiadala prenájom pozemku na 15 rokov za 3 E/m2/rok. Aby sa nemuselo o nájomcu súťažiť, ponúkala mestu jednorazový "dar" 15 tis. E. Túto tému som otvoril pred mesiacov a upozornil na pripravovanú transakciu verejnosť. Prvý politický test priechodnosti bolo hlasovanie na mestskej rade. Tam boli 4 poslanci za prenájom (p. Čech zo smeru a poslanci Bella, M. Slaštan a Bednárik z KDH), proti traja (p. Kubáň a Kurňavka z posl. klubu Ružomberok bez korupcie a nezaradený p. Zuberec). Cech architektov následne vydal vyhlásenie, v ktorom žiadal poslancov, aby zámer odmietli. O podporu tohto postoja sa bol uchádzať predseda cechu M. Bišťan aj na pondelkovom zasadnutí klubu KDH. Nepochodil. V tejto atmosfére a uvedomení si politickej matematiky (smer + KDH + nezaradení poslanci, ktorí by podľa našich predpokladov zámer podporili = 18), sme mali dve možnosti: byť hrdinami vo verejnej mienke a zámer odmietnuť, čím by prešiel pôvodný zámer alebo skúsiť vyrokovať podmienky, ktoré by znamenali zastavenie najhoršieho scenáru, ktorý mohol nastať. Po ťažkých debatách sme sa rozhodli pre druhú možnosť. Pripravil som návrh uznesenia, ktorí si osvojil aj smer aj KDH s podmienkou, že to v MsZ nesmiem predniesť ja (takto mi to v utorok v noci tlmočil predseda nášho klubu p. Kubáň a pýtal si dovolenie súhlasiť na stretnutí predsedov posl. klubov 30 minút pred konaním MsZ v stredu s odobratím môjho autorstva). Súhlasil som (ide o vec, nie o moje ego), nový text uznesenia predniesol na zasadnutí MsZ p. Čech. Za tento návrh hlasovalo 19 poslancov vrátane nás 4. V schválenom uznesení sú oproti pôvodnému dve najdôležitejšie zmeny: 1. presné definovanie postupu pri zmene účelu využitia pozemku. Môže to byt len parkovisko a nič iné. Zmena musí prejsť novým legislatívnym procesom ukončeným hlasovaním poslancov. V pôvodnom stačilo prerokovanie v stavebnej komisii. Ani nie schválenie, iba prerokovanie! 2. presné časové určenie začiatku a ukončenia výstavby. V pôvodnom návrhu nebolo o tomto nič. Keď tam nič nie je, 15 rokov mohli ten pozemok blokovať, nechať zarásť, mohla to byt ďalšia jazva na tvári mesta ako "zakliata stavba" na mostovej. Podľa nášho návrhu nemôže. Áno, ideálne riešenie by bolo z nášho pohľadu odmietnuť návrh ako taký. Ale v záujme zabránenia najhoršieho, sme hlasovali za návrh, ktorý určil veľmi tvrdé, podľa niektorých až pre žiadateľa neakceptovateľné podmienky. Keby nič, oddialili sme zlú vec a získali čas. Dosiaľ moje najťažšie rozhodnutie, ale som rád, že sme ho urobili.Aj za cenu, že dáme zámienku na verejné pranierovanie našim nepriaznivcom a nadávať nám budú aj idealisti.


Od 1. júna platí novela zákona o starostovských platoch, ktorá znížila minimálne základy o 10 percent a zrušila odmeny, museli sme plat primátora určiť nanovo. Náš posl. klub navrhol ponechať primátorovi Pavlíkovi súčasný plat (3.013 E). Poslanecká väčšina ale odmietla náš návrh (hlasovanie 4:17) a schválila prednostkou navrhovaný plat vo výške 3.513 E (hlasovanie 18:4). Návrh na odsúhlasenie odmien primátorovi za marec - máj (čiže 3 x 513 = 1.539 E) po upozornení, že novela zákona tento krok neumožňuje, prednostka Paráková stiahla. Neodpustím si v tejto súvislosti reakciu na zavádzanie zo strany p. Pavlíka, ktorého nekriticky papagájujú aj niektorí novinári. P. Pavlík tvrdí, že plat sa mu zníži, lebo doteraz bol trojzložkový (základ, navýšenie + odmeny). Ale odmeny nikdy nedostal ... Čiže pravda je taká, že jeho plat bude o 500 E vyšší ako doteraz, nie o 13 E nižší (fiktívne odmeny určil na 513 E).

MAD: vedenia mesta nám predložilo návrh na zvýšenie cestovného v MAD. My sme na základe konzultácie s ľuďmi, ktorých považujeme za zorientovaných v tejto téme, navrhli uznesenie, aby p. Pavlík nepodpísal zvyšovanie ceny, zrušil iba duplicitné nevyužité spoje (premávajúce na tej istej trase v krátkom časovom slede) a prijal opatrenia na zatraktívnenie cestovania v MAD, čím by sa zastavil pokles prepravených osôb (zavedenie taktovej dopravy, zmena grafikonu, aby spoje lepšie nadväzovali na vlaky a spoje prímestskej dopravy atď.). Kolegovia ale náš návrh odmietli a MsZ schválilo zvýšenie cestovného (na 55 centov v hotovosti a 50 pri platbe kartou) a zníženie zliav (35 c. v hotovosti a 30 c. na kartu) a zvýšenie dotácie na MAD z rozpočtu mesta. Zároveň ale MsZ uložilo primátorovi dať spracovať analýzu optimalizácie premávania MAD v Ružomberku.


Riaditeľ Kultúrneho domu A. Hlinku, a.s.: primátor Pavlík napriek neodporúčaniu mestskej rady predložil návrh na vymenovanie do tejto funkcie p. Ivana Šenšela. Súčasného riaditeľa P. Černáka sme mali odvolať. Hlasovanie ale dopadlo 11:11. Po tom to výsledku primátor vyhlásil 5 min. prestávku. Poslanci KDH vošli po rokovaní do sály ale až po 20 minútach. Nepomohlo: Opakované hlasovanie 10:12. P. Pavlík neskrýval svoju nevôľu. Výhrady poslancov (z 12 len 4 poslanci sú z posl. klubu RbK) dajú zhrnúť do troch bodov: 1. strach, že šéf primátorovej volebnej kampane bude riadiť aj mestské médiá (MTR a RH), 2. záznam I. Šenšela vo zväzkoch agentov komunistickej tajnej polície (agent od 21.6.1989) a 3. fakt, že výberové konanie nesplnilo účel (= vybrať najlepšieho uchádzača), lebo sa do neho neprihlásili ľudia z obavy, že víťaz je dopredu jasný.


Po ukončení MsZ rozchádzajúcim sa poslancom (po viac ako 10 hodinách rokovania) p. Pavlík oznámil zámer vetovať uznesenie o nezvolení I. Šenšela, v piatok 1.7. mimoriadne rokoval klub KDH. Uvidíme, čo bude ďalej. Nebolo by to prvý raz, keď by sa o tom istom hlasovalo aj tretíkrát - až kým sa nedosiahne ten správny výsledok.

streda 15. júna 2011

Smer a KDH si vystačia sami

Dnes bolo prvé mimoriadne zasadnutie MsZ v Ružomberku. Penta kúpila banku Dexia, ponúkla dobrú cenu za akcie nášho mesta (350 akcií = 0,349 % na základnom imaní banky). Na odpredaj je potrebný súhlas MsZ. Za akcie mesto získa 220 tis. EUR (pred zdanením a odpočítaním provízie za transakciu), dividendy v budúcnosti sú neisté. Na tom sa zhodli všetky poslanecké kluby. Klub Ružomberok bez korupcie však tento príjem navrhol účelovo viazať na vysporiadanie a výkup pozemkov pod rodinné alebo bytové domy. Považujeme tých 220 tis. EUR za výnimočný príjem, ktorý treba účelovo a účelne využiť - v oblasti, kde naše mesto najviac tlačí topánka. Tento náš návrh MsZ odmietlo - dostal podporu len našich 6 hlasov. V diskusii bolo zrejmé, kam sa tento neočakávaný príjem rozpustí - 100 tis. EUR pôjde na splátku úveru za spoločnosť CZT na rekonštrukciu teplovodov v meste a zvyšok sa "stratí" v rozpočte. Za bolo 17 poslancov, klub RbK (6 poslancov) hlasoval proti nevyužitiu tejto výnimočnej situácie na podporu bytovej výstavby v Ružomberku.

Mestský úrad urobil procesnú chybu, keď nezverejnil dostatočne včas zámer odpredať /prenajať priamym predajom mestský majetok. Nemohli sme teda k týmto majetkovým veciam prijať na plánovanom MsZ 22. júna platné kladné stanovisko. Preto sa priamo na dnešnom MsZ handlovalo o novom termíne. Prvý návrh nevyhovoval 4 poslancom KDH. Napokon spoľahlivou 15-kou prešiel návrh, ktorý vyhovoval KDH, ale naši poslanci sa ho zúčastniť nemôžu (29. jún). Dôvod je jasný: matematika (KDH 10, Smer 5). Na schválenie nájmov bez súťaže je potrebných 15 hlasov. Bez 4 hlasov KDH by rokovanie nemalo zmysel (aj pri pravdepodobne podporných hlasoch p. Trangošovej, Fischera a Lajčiaka), naše sú pre nich zbytočné. Prvý test hlasovania o pozemku pri Hypernove pre spoločnosť Europetrol (konateľom a spolumajiteľom J. Čech) na zasadnutí MsR dopadol jasne: 4 ZA (Čech za Smer, Bella, M. Slašťan a Bednárik za KDH), 3 PROTI (Kubáň a Kurňavka za Ružomberok bez korupcie a Zuberec ako viceprimátor). Naši 6 poslanci sa živia vlastnými hlavami, ich pracovné kalendáre sa zostavujú často niekoľko týždňov dopredu. Ale skúsime si to zariadiť tak, aby sme na zasadnutie MsZ prišli. Je nás málo, aby sme pre mesto presadili dobré riešenia - ale budeme ich neúnavne navrhovať. A budeme o dianí v sále informovať - nech sa za svoje činy kolegovia aspoň hanbia.

aktualizované 16.6, 16:07:  Vo vete "Napokon spoľahlivou 15-kou prešiel návrh, ktorý vyhovoval KDH, ale naši poslanci sa ho zúčastniť nemôžu (29. jún)" číslo 15 neznamená, že išlo o hlasy Smer + KDH. Hlasovanie dopadlo 15:5:2. Zo 7 hlasov, ktoré návrh nepodporili (proti resp. zdržali sa), 6 hlasov patrí poslancom klubu Ružomberok bez korupcie, 7. hlas po upozornení posl. Motyku patrí jemu. Informáciu upresním po získaní menného výpisu hlasovania. Posl. Motykovi (KDH) sa týmto ospravedlňujem, na podstate článku však podľa môjho názoru tento doplnok nič podstatné nemení.

streda 1. júna 2011

Toto je vraj finančná elita mesta ...

Píšem tento blog ešte plný emócií. Sú chvíle, keď človek prehodnocuje svoje rozhodnutia. Aj dnes bol taký deň. Po finančnej komisii pri MsZ som si nebol istý, či rozhodnutie vstúpiť do aktívnej mestskej politiky bolo správne.
Verím v dobro v ľuďoch. Neverím, že sú skorumpovaní alebo priamo zlí. Často len ľahostajní - a to ma veľmi rozčuľuje. Neviem, ktorý typ ľudí dnes sedel na finančnej komisii, faktom však je, že som bol často osamotený a cítil sa hrozne.
Pravidelným bodom zasadnutia fin. komisie sú odpredaje. Tentoraz okrem bezproblémových záhumienkárov boli z môjho pohľadu dôležitých niekoľko vecí. Spomeniem iba dve z nich:
1. žiadosť firmy Europetrol, s.r.o. o prenájom plochy oproti Hypernove ohraničenej cestou na LM a riekou Revúcou vo výmere cca 1.000 m2. Na 15 rokov, priamo, bez súťaže za 3 E /m2 /rok. Výnimku z povinnosti súťažiť zdôvodnili darom 15 tis. E mestu. Podozrivá ponuka, ktorú kalkulačka v hlave rozráta ako plus 1 E/ m2/ rok k navrhovanej cene. Čiže nijaké terno pre mesto. Firma podnikajúca v oblasti čerpacích staníc deklarovala záujem vybudovať parkovacie plochy. Na moje argumenty o tom, že ak tieto pozemky naozaj mesto nepotrebuje, nech ich dá do súťaže a získa oveľa viac ako navrhovaná cena + "dar", ostali členovia komisie hluchí. Našťastie, osvojili sme si ako komisia uznesenie stavebnej komisie, ktorá súhlasila s ponukou, ale investíciu prísne zviazala - len parkoviská, rešpektovanie chodníka. Keby naozaj len parkoviská - vyasfaltovať taký vzácny kus mesta ... A čo projekt revitalizácie nábrežia Revúcej? Vzdali sme sa tejto ambície úplne? Navyše, hnevá ma obchádzanie zákona: podľa zákona o majetku obcí nesmie poslanec alebo jeho blízky príbuzný nadobúdať majetok mesta inak vo verejnej súťaži. Preto sa to rieši často dlhodobým nájmom. Podľa zákona o konflikte záujmov zasa musí poslanec predtým ako začne k veci diskutovať, deklarovať svoj záujem na veci (nikto v Ružomberku to ale nerobí ...). Prečo to hovorím? Komu sa nechce firmu hľadať v obchodnom registri, pomôžem: jedným z konateľov firmy je Juraj Čech.
2. Už niekoľko mesiacov sa ťahá projekt výstavby bytov nad telocvičňou Gymnázia sv. Ondreja firmou Baskicko-Katalánske projekty s.r.o.. Najnovšie povolenie stavby blokuje fakt, že plánované byty nemajú parkovacie miesta. Preto sa "španieli" s vedením mesta dohodli na tom, že im mesto prenajme na 15 rokov 12 parkovacích miest priamo na verejnom parkovisku za budovou MsÚ.Čiže verejné parkoviská, aby súkromná firma mohla stavať súkromné byty. A po 15 rokoch sa bude parkovať kde? Uvažovanie politika-milióna vystihol to jeden z poslancov: vyrábame problém budúcej generácii ale my budeme tí, za ktorých sa tu postavili na námestí krásne byty. Ja ale hovorím: s takýmto prístupom nikdy nevyriešime problém parkovania. Keď nie je miesto na parkovanie, nemôže sa stavať. Hoci je to strašná škoda. Ale stavať byty bez reálnych parkovísk je cesta do záhuby.

Na aprílovom zasadnutí MsZ sme schválili dokument Stratégia cest. ruchu mesta Ružomberok vrátane jej realizačnej časti. Rovnako prebieha proces prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Ružomberok. Príprava týchto strategických dokumentov stojí čas, peniaze, ochotu ľudí zúčastňovať sa plánovacieho procesu. Podnety priamo od odborníkov a užívateľov sociálnych služieb sú najcennejšie. Bez realizácie týchto opatrení je úplne zbytočné plánovať. Ich ignorovanie je neúctou k všetkých ľuďom, ktorí sa do plánovacieho procesu zapojili. Preto som navrhol, aby sa realizácia týchto dokumentov premietla do rozpočtu na roky 2012 - 2014. Zrušil ma posl. Juraj Čech, ktorý povedal, že rozpočet bude robený podľa programového dokumentu mesta na toto volebné obdobie, ktorý pripravuje vedenie mesta. Strašne ma naštval - dva roky plánovania, stretávania sa, vymyslenie toho najlepšieho a najužitočnejšieho - a nič. Načo potom celé to plánovanie? Načo strácanie času, peňazí, ochoty ľudí niečo pre mesto a seba urobiť vo voľnom čase?

Sú chvíle, keď má človek s tým chuť seknúť. Aj dnes taká bola. Ale vydržím - lebo popri tej ničote sa dá aspoň trochu pomôcť ľuďom - napr. sme dnes na môj podnet neodporučili schváliť billboard na ul. Plavisko pri bytovke Plavisko 41. Uchrániť tak aspoň kúsok životného priestoru pre týchto ľudí.

streda 27. apríla 2011

Bernard Jaško: nebáť sa zaujať postoj


Vážený pán primátor, vážení kolegovia a kolegyne,

Je mi veľkou cťou predniesť návrh na udelenie najvyššieho ocenenia mesta Ružomberok Ceny mesta pre Bernarda Jaška. 

Návrh na udelenie ceny mesta pre Bernarda Jaška predložil poslanecký klub Ružomberok bez korupcie z dvoch dôvodov:

Po prvé, Bernard Jaško pre nás symbolizuje osobnosti, akým by táto cena mala byť udeľovaná. Tak ako sa v Cirkvi vyhlasujú svätí, tak aj mesto potrebuje svoj panteón. Panteón osobností a ich činov, ku ktorým môžu Ružomberčania vzhliadať ako na nasledovaniahodné vzory. Myslíme si, že Bernard Jaško medzi ne patrí. Jeho život bol krátky a dá sa zhrnúť do jedinej vety: Jaško bol policajt, ktorého komunisti obesili za to, že prezradil biskupom, čo na nich komunistická Štátna bezpečnosť chystá. Jaško si ctil slobodu, vieru svojich otcov a pravdu viac ako svoj život.

Jaško zaujal postoj. Postoj je to, čo našej spoločnosti chýba. Absencia postoja dovoľuje prežívať totalitám všetkého druhu – nielen komunizmu. Ale aj totalite peňazí, diktátu kariéry a prospechárstva. Bez zaujatia postoja tu máme servilné miestne médiá, poslušných úradníkov kryjúcich kšefty starostov a primátorov, poslancov, ktorí dovolia rozkrádať mesto výmenou za malú výhodu pre seba, v lepšom prípade pre svoju ulicu alebo mestskú časť, ustráchaných zamestnancov, ktorí kvôli vlastnej hypotéke zradia svojich kolegov. Diktátor sa vždy nájde. Keby však ľudia zaujali postoj, diktátori by nemali šancu. 

Absencia postoja je strach.

Keď som premýšľal o živote Bernarda Jaška, nenapadlo mi nič iné ako dvaja velikáni západnej civilizácie: americký pastor a bojovník za práva Černochov Martin Luther King a pápež Ján Pavol II. Martina Luthera Kinga preslávil najmä jeho prejav na demonštrácii vo Washingtone v auguste roku 1963, keď vyrozprával svoj sen o spoločnosti bez rasovej segregácie. Jeho slová „mám taký sen“ otriasli americkou verejnosťou  - a napokon aj legislatívou. Ján Pavol II. v júni 1979 vo Varšave povedal pri vôbec prvej návšteve komunistickej krajiny rovnako silné slová: „Poliaci, nebojte sa!“. Jeho slová položili celý komunistický systém mocne zovierajúci polovicu Európy.  

To je odkaz Bernarda Jaška svojim rodákom: Ružomberčania, nebojte sa! Nebojte sa zaujať postoj! Snívajte! Snívajte sen o slobodnej spoločnosti.

Jaško taký sen sníval. A nebál sa. Položil za to svoj život.

Preto Vás, vážení kolegovia a kolegyne, žiadam o podporu návrhu poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie na udelenie Ceny mesta pre Bernarda Jaška „in memoriam“ pri príležitosti 60. výročia jeho smrti.

Oceňme postoj!

Ďakujem!

streda 20. apríla 2011

2. zasadnutie MsZ v Ružomberku: Vzbura straníckych vojsk

Druhé zasadnutie MsZ v Ružomberku bolo historické - prvýkrát bolo jeho rokovanie prerušené. Prerokovať viac ako 35 bodov programu bolo nad naše fyzické aj psychické sily. Kolegovia poslanci nás na februárovom zasadnutí MsZ nepočúvali, keď sme navrhli častejšiu periodicitu zasadnutí. Takéto dlhočizné zasadnutia sú na úkor kvality prijímaných rozhodnutí a prerušenie rokovania stojí aj peniaze. Nemuselo to tak byť ...

Vedenie mesta očividne podcenilo náročnosť prerokovania bodov programu MsZ - bolo toho priveľa: dva všeobecne záväzné nariadenia, 3 rokovacie poriadky orgánov mesta a štatút mesta, rozdelenie dotácií na šport, školstvo, kultúru aj sociálnu oblasť, zadanie pre nový územný plán mesta Ružomberok a ďalšie body.


Poslanecký klub Ružomberok bez korupcie aj na tomto rokovaní MsZ pokračoval v našej programovej línii - podporovať dobré opatrenia a systematicky pracovať na obmedzovaní priestoru pre korupciu. Na minulom MsZ sme presadili potrebu zaoberať sa základnými dokumentami mesta v snahe otvoriť rozhodovanie orgánov mesta verejnosti. To sa aj podarilo: odteraz budú rokovania komisií MsZ verejné, občanom sme tiež dali do rúk v slovenskej územnej samospráve skutočne unikátny nástroj na zapojenie sa do legislatívneho procesu - možnosť využiť hromadnú pripomienku s automatickým právom vystúpiť na rokovaní MsZ a priamo obhajovať svoj návrh. S podporou poslaneckého klubu KDH sa nám tiež podarilo v štatúte mesta dať do rúk MsZ väčšie právomoci hovoriť do personálneho zloženia vedenia mestských podnikov. 


Dotácie v meste Ružomberok rozdeľujú 4 komisie: športová, sociálna, školská a kultúrna. Jedine rozdelenie športových dotácií sa riadi presnými kritériami. Rozdelenie ostatných je výsledkom zmesi pocitov, lobingu grantistov, nálad členov komisie a náhod. Na môj návrh preto sociálna komisia predloží MsZ na schválenie návrh kritérií rozdeľovania sociálnych dotácií a zverejní na internetovej stránke mesta zoznam žiadostí o dotáciu a pridelenú sumu dotácie. Rovnaký návrh som mal pripravený aj pre školské a kultúrne dotácie, nemohol som ich však predložiť, pretože MsZ rozhodlo na návrh posl. M. Slašťana prerokovať tieto body bez diskusie.

Nezvyčajne dlho sme sa zaoberali odpredajmi a nájmami mestského majetku. Od novembra tieto veci totiž stáli a tak sa žiadostí nakopilo. Za zmienku stojí azda žiadosť p. Ľ. Kráľovenského na odpredaj časti Námestia slobody pod jeho zariadením Cuba. Drzý návrh - o to viac, že Ľ. Kráľovenský je dlžníkom mesta Ružomberok. Napriek obhajobe tohto návrhu zo strany posl. Fischera, Čecha a Trangošovej MsZ tento návrh jasnou väčšinou odmietlo.   


Súčasne s návrhom na prerušenie rokovania MsZ do budúcej stredy, ktorý prišiel po takmer 11 hodinách rokovania, navrhol posl. M. Slašťan opäť sa vrátiť k štatútu mesta a posunúť jeho účinnosť na 1. júl 2011. Čiže do obdobia, keď už budú všetky vedúce posty v mestských podnikoch obsadené. Argumentoval dohodou všetkých poslaneckých klubov. Tento návrh vyvolal pobúrenie v poslaneckých laviciach. Proti tomuto návrhu hlasovalo všetkých 6 poslancov klubu Ružomberok bez korupcie, pridali sa k nám niektorí nezaradení poslanci a časť poslancov z klubu Smer-SD a KDH. Skrývať vlastné politické kalkuly za 5 resp. 10 poslancov a rušiť dohody prijaté len pred niekoľkými hodinami po namáhavej diskusii bola silná káva aj pre vojakov straníckych vojsk, ktoré sa vzbúrili vôli svojich generálov a návrh posl. M. Slašťana nebol schválený. Vyvolalo to, samozrejme, ostré reakcie predsedov týchto dvoch klubov.


Náš klub ostal pokojný. Nás nespája stranícka disciplína, ale podobný pohľad na svet a na politiku. V našom klube sa diskutuje a diskusiou hľadáme riešenia. Nemáme generála, ktorý rozhodne a ostatní poslanci ho len slepo poslúchajú a ak sa vzoprú poslušnosti, čaká ich poľný súd. To generáli Čech a Slašťan asi nikdy nepochopia. Poslanecký klub Ružomberok bez korupcie hľadá spoločnú dohodu niekedy náročnejšie, ale o to sú naše postoje pevnejšie. O túto silu slobody sa budeme opierať aj pri pokračovaní rokovania druhého MsZ v stredu 27. apríla o 14,00.

piatok 11. marca 2011

Môj prvý konflikt záujmov

Ružomberský hlas dnes priniesol informácie zo zasadnutia MsZ konaného 23. februára 2011. Poslanci posl. klubu Ružomberok bez korupcie sú v článkoch hojne citovaní - právom: boli sme veľmi aktívni. Redaktor Michal Domenik v správe o vytvorení komisií MsZ však nedotiahol dve veci. V spoločenskej atmosfére, v ktorej sú politici spájaní so samým zlodejstvom, to nevyznieva pre mňa dobre. Preto dve poznámky k môjmu prvému "konfliktu záujmov". 

po prvé, som v troch komisiách. Po kolegovi Alušicovi (je v štyroch) som rekordér. Toľko v podtitulku. Kurzívou zasa veta: "Členovia komisií dostávajú za účasť v nich odmenu podľa platného poriadku". Áno, podľa poriadku je odmena poslancov (aj neposlancov) za účasť v komisiách 0 (Sk alebo EUR, to je jedno). To sú moje dve komisie (finančná a sociálna, zasadajú spravidla každý mesiac raz). V tretej (komisia na ochranu verejného záujmu) som predsedom - za tú mám 20 EUR za zasadnutie (ročne budú asi štyri). Ale v nej musím byť z ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu. Jej členom musí byť zástupca každej politickej strany v MsZ. Čiže aj ja, keďže som bol zvolený ako jediný poslanec za stranu Konzervatívni demokrati Slovenska. A keď už v tej komisii som, kto má byť jej predseda, ak nie spolupracovník Transparency International Slovensko, ktorý konfliktu záujmov a celej legislatíve okolo toho z poslancov rozumie najlepšie ...?

V komisii pre kultúru a médiá je aj moja manželka ako neposlankyňa. Vybral si ju kolega Kendera (KDH) ako predseda komisie. Išlo to úplne mimo mňa. Pri všetkej skromnosti, v našom meste nežije väčšia odborníčka na médiá ako moja Terka (prednáša žurnalistiku na KU, pracovne pôsobila vo viacerých celonárodných aj zahraničných médiách). A opakujem - odmena za prácu v komisii je nula.

Náš rodinný rozpočet tak práca v komisiách MsZ ROČNE obohatí o cca 80 EUR v hrubom. A odpracujeme v prospech mesta len na zasadnutiach v komisiách ročne minimálne 40 dní. Nehovoriac o práci mimo zasadnutí.

Komisie v Ružomberku sú o chuti pracovať a posúvať veci dopredu. Nie o peniazoch. Pre naše mesto to s mojou Terkou radi urobíme.

streda 23. februára 2011

Prvé pracovné

Prvé pracovné zasadnutie MsZ zvolal primátor Ján Pavlík na 23. februára. Takmer tri mesiace po voľbách ...

Prioritami poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie na tomto zasadnutí MsZ bola činnosť hlavného kontrolóra mesta, naštartovanie procesu zmeny základných dokumentov mesta v smere otvorenia rozhodovania mesta a jeho orgánov voči verejnosti a diskusia o plate primátora mesta. Okrem toho sme mali na stole návrh na udelenie ceny mesta, povinnosti prvého zasadnutia MsZ ako menovanie komisií MsZ, výborov mestských častí, zástupcov mesta do obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a do školských rád a iné body technického charakteru.

Všetky tri priority poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie sa nám podarilo naplniť. Hlavný kontrolór mesta bude na náš návrh zverejňovať na internetovej stránke mesta správy z vykonaných finančných kontrol, výročné správy o svojej činnosti - vždy tie budúce a spätne za roky 2009 a 2010. Hlavný kontrolór nesmie byť anonymný úradník, ktorý nebreše a nepoškriabe.

So zmenou svojho platu prišiel na rokovanie MsZ samotný primátor Pavlík. Navrhol si zvýšiť zákonný plat koeficientom 1,22 (v decembri si dal schváliť koeficient 1,7). V číslach to znamená 2.390 x 1,22 = 2.916 EUR mesačne. Tento návrh bol veľmi podobný nášmu (Slašťanov plat (cca 3.300 E) minus 10 percent), preto sme si návrh p. Pavlíka osvojili. Oproti súčasnému stavu (4.063 E) je to úspora o viac ako tisíc eur mesačne. Na náš návrh sa však platnosť tejto zmeny posunula z 1.4. na 1.3.2011.

MsZ schválilo návrh nášho poslaneckého klubu zaradiť na aprílové zasadnutie MsZ novelizáciu rokovacieho poriadku MsZ, komisií a štatútu mesta. Chceme v nich zakotviť viaceré ustanovenia, ktoré otvoria verejnosti rozhodovanie orgánov mesta. Veríme, že pre ne nájdeme aj podporu ostatných politických klubov v MsZ a vedenia mesta. Dobrou správou je pre nás informácia p. Pavlíka o pripravovaných protikorupčných opatreniach na MsÚ, na ktorých ako klub určite chceme spolupracovať.

V súlade s našimi programovými prioritami sme prejavili záujem o prácu v komisiách MsZ a mestských spoločnostiach. Ja, napríklad, ako člen vo finančnej a sociálnej komisii a predsedať budem Komisii MsZ pre ochranu verejného záujmu, ktorá o.i. kontroluje majetkové priznania poslancov a primátora a porovnáva nárast ich majetku s ich priznanými príjmami. Okrem toho budem zástupcom mesta v školskej rade MŠ Riadok a členom predstavenstva Kultúrneho domu Andreja Hlinku, a.s.. V tejto súvislosti vedenie mesta prisľúbilo zverejniť odmeny zástupcov mesta v mestských firmách. Sociológ Max weber rozlíšil dva druhy politikov: tých, čo žijú z politiky a tých, čo žijú pre politiku. My chceme žiť pre politiku, pre službu ľuďom, ktorí nás poslali do MsZ obhajovať ich záujmy. Preto ja v KDAH za 100 (sto) EUR mesačne.

Dnešné MsZ však nebolo len o výhrach. Za prehru a facku historickej pamäti mesta považujeme udelenie Ceny mesta pre JUDr. Jozefa Mišuru. Pri schvaľovaní programu MsZ sme žiadali predkladateľa tento bod stiahnuť z rokovania a doplniť dôvodovú správu o postoje JUDr. Mišuru v historicky dôležitých chvíľach. Keďže sa tak nestalo, poslanci klubu RbK sa zdržali hlasovania o tomto bode. Hlasy ostatných poslancov však stačili na udelenie ceny mesta navrhnutému držiteľovi. Jedna pozorovateľka to komentovala slovami "Takto sa nikdy nezbavíme minulosti".

S dnešným zasadnutím MsZ sme spokojní: bolo schválených veľa dobrých návrhov, nič vyslovene škodlivé nie. Našimi pozmeňovacími návrhmi sme vylepšili niekoľko predložených materiálov (napr. VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách mesta), naštartovali sa dobré procesy a najmä sa skončilo politikárčenie o mestských firmách a komisiách. Môžme sa začať naplno venovať tomu, na čo sme boli zvolení: presadzovať riešenia zvyšujúce kvalitu života ľudí a popri tom systematicky pracovať na obmedzovaní priestoru na možné korupčné správanie. Aby peniaze neutekali všelikam do súkromných vreciek ale aby ostali v mestskej kase k dispozícii na skrášlenie nášho mesta a spríjemnenie života v ňom.