sobota 2. júla 2011

Dosiaľ najťažšie rozhodnutie

Správy z kontrol hlavného kontrolóra, Programový dokument rozvoja mesta Ružomberok na roky 2011 - 2014, nakladanie s majetkom, riešenie eliminácie straty v mestskej autobusovej doprave, úprava platu primátora mesta a návrh na udelenie odmien za marec - máj 2011 a návrh na vymenovanie nového riaditeľa KDAH, a.s. - to sú asi najdôležitejšie body júnového rokovania metského zastupiteľstva. Malo sa pôvodne uskutočniť 22.6., ale kolegovia ho na mimoriadnom MsZ 15.6. presunuli na 29.6. Aj preto naša lavica vyzerala ako staré hrable. Zasadnutia sa zúčastnili 4 zo 6 našich poslancov (chýbali posl. Alušic a Kurňavka), klub KDH bol v plnom počte, Smeru chýbala posl. Halušková, 4 posl. bez príslušnosti k posl. klubom prišli všetci. 

Vo februári na podnet poslancov posl. klubu Ružomberok bez korupcie MsZ uložilo HK skontrolovať proces verejného obstarávania a zmluvných vzťahov pri realizácii projektu rekonštrukcie átria MsÚ. Správu HK čoskoro zverejní na webe. Teraz len jedno číslo: len nesprávnym výpočtom dodávateľ stavby vyfakturoval mestu o 5.970,90 EUR viac ako mal. Ako informoval zástupca primátora p. Zuberec, dvaja zamestnanci MsÚ zodpovední za kontrolu a prijímanie faktúr dostali písomné napomenutie a túto sumu si mesto strhne z poslednej, ešte nezaplatenej faktúry dodávateľovi stavby. HK predložil aj návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 - dostali sa tam dva naše návrhy: 1. kontrola dodržiavania zmluvného vzťahu medzi CZT a spoločnosťou Mondi SCP a.s. v oblasti dodávky tepla a 2. Kontrola zmluvných vzťahov, ich dodržiavania a stavu vzájomných záväzkov medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku a mestom Ružomberok. O týchto dvoch témach koluje množstvo fám, preto chceme mať na stole jasné fakty.

Primátor J. Pavlík sľúbil pre voľbami vypracovanie dokumentu, ktorý by bol akýmsi programovým vyhlásením mesta. Jasné vízie a smerovanie sú pri rozvoji veľmi dôležité. Podľa nášho názoru má mesto už dostatok programov (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Stratégia cestovného ruchu atď.), stačí ich realizovať. Potom, čo mestská rada program odporučila dopracovať, napriek našej výhrade k zmyslu existencie tohto dokumentu sme predložili naše podnety na osobitnom stretnutí zástupcov poslancov k tomuto dokumentu. Na MsZ však poslanci zo všetkých klubov aj nezaradení poslanci vzniesli k dokumentu toľko výhrad, že sme ho schválili ako nezáväzný dokument, ku ktorému sa ešte vrátime.

Nakladanie s majetkom: najväčšiu pozornosť verejnosti pútal prenájom pozemku pri Hypernove pre firmu europetrol, v ktorej bol až do 15.6.2011 konateľom syn posl. Juraja Čecha, ktorý stále ostal jedným z vlastníkov firmy (cez firmu Amero). Firma žiadala prenájom pozemku na 15 rokov za 3 E/m2/rok. Aby sa nemuselo o nájomcu súťažiť, ponúkala mestu jednorazový "dar" 15 tis. E. Túto tému som otvoril pred mesiacov a upozornil na pripravovanú transakciu verejnosť. Prvý politický test priechodnosti bolo hlasovanie na mestskej rade. Tam boli 4 poslanci za prenájom (p. Čech zo smeru a poslanci Bella, M. Slaštan a Bednárik z KDH), proti traja (p. Kubáň a Kurňavka z posl. klubu Ružomberok bez korupcie a nezaradený p. Zuberec). Cech architektov následne vydal vyhlásenie, v ktorom žiadal poslancov, aby zámer odmietli. O podporu tohto postoja sa bol uchádzať predseda cechu M. Bišťan aj na pondelkovom zasadnutí klubu KDH. Nepochodil. V tejto atmosfére a uvedomení si politickej matematiky (smer + KDH + nezaradení poslanci, ktorí by podľa našich predpokladov zámer podporili = 18), sme mali dve možnosti: byť hrdinami vo verejnej mienke a zámer odmietnuť, čím by prešiel pôvodný zámer alebo skúsiť vyrokovať podmienky, ktoré by znamenali zastavenie najhoršieho scenáru, ktorý mohol nastať. Po ťažkých debatách sme sa rozhodli pre druhú možnosť. Pripravil som návrh uznesenia, ktorí si osvojil aj smer aj KDH s podmienkou, že to v MsZ nesmiem predniesť ja (takto mi to v utorok v noci tlmočil predseda nášho klubu p. Kubáň a pýtal si dovolenie súhlasiť na stretnutí predsedov posl. klubov 30 minút pred konaním MsZ v stredu s odobratím môjho autorstva). Súhlasil som (ide o vec, nie o moje ego), nový text uznesenia predniesol na zasadnutí MsZ p. Čech. Za tento návrh hlasovalo 19 poslancov vrátane nás 4. V schválenom uznesení sú oproti pôvodnému dve najdôležitejšie zmeny: 1. presné definovanie postupu pri zmene účelu využitia pozemku. Môže to byt len parkovisko a nič iné. Zmena musí prejsť novým legislatívnym procesom ukončeným hlasovaním poslancov. V pôvodnom stačilo prerokovanie v stavebnej komisii. Ani nie schválenie, iba prerokovanie! 2. presné časové určenie začiatku a ukončenia výstavby. V pôvodnom návrhu nebolo o tomto nič. Keď tam nič nie je, 15 rokov mohli ten pozemok blokovať, nechať zarásť, mohla to byt ďalšia jazva na tvári mesta ako "zakliata stavba" na mostovej. Podľa nášho návrhu nemôže. Áno, ideálne riešenie by bolo z nášho pohľadu odmietnuť návrh ako taký. Ale v záujme zabránenia najhoršieho, sme hlasovali za návrh, ktorý určil veľmi tvrdé, podľa niektorých až pre žiadateľa neakceptovateľné podmienky. Keby nič, oddialili sme zlú vec a získali čas. Dosiaľ moje najťažšie rozhodnutie, ale som rád, že sme ho urobili.Aj za cenu, že dáme zámienku na verejné pranierovanie našim nepriaznivcom a nadávať nám budú aj idealisti.


Od 1. júna platí novela zákona o starostovských platoch, ktorá znížila minimálne základy o 10 percent a zrušila odmeny, museli sme plat primátora určiť nanovo. Náš posl. klub navrhol ponechať primátorovi Pavlíkovi súčasný plat (3.013 E). Poslanecká väčšina ale odmietla náš návrh (hlasovanie 4:17) a schválila prednostkou navrhovaný plat vo výške 3.513 E (hlasovanie 18:4). Návrh na odsúhlasenie odmien primátorovi za marec - máj (čiže 3 x 513 = 1.539 E) po upozornení, že novela zákona tento krok neumožňuje, prednostka Paráková stiahla. Neodpustím si v tejto súvislosti reakciu na zavádzanie zo strany p. Pavlíka, ktorého nekriticky papagájujú aj niektorí novinári. P. Pavlík tvrdí, že plat sa mu zníži, lebo doteraz bol trojzložkový (základ, navýšenie + odmeny). Ale odmeny nikdy nedostal ... Čiže pravda je taká, že jeho plat bude o 500 E vyšší ako doteraz, nie o 13 E nižší (fiktívne odmeny určil na 513 E).

MAD: vedenia mesta nám predložilo návrh na zvýšenie cestovného v MAD. My sme na základe konzultácie s ľuďmi, ktorých považujeme za zorientovaných v tejto téme, navrhli uznesenie, aby p. Pavlík nepodpísal zvyšovanie ceny, zrušil iba duplicitné nevyužité spoje (premávajúce na tej istej trase v krátkom časovom slede) a prijal opatrenia na zatraktívnenie cestovania v MAD, čím by sa zastavil pokles prepravených osôb (zavedenie taktovej dopravy, zmena grafikonu, aby spoje lepšie nadväzovali na vlaky a spoje prímestskej dopravy atď.). Kolegovia ale náš návrh odmietli a MsZ schválilo zvýšenie cestovného (na 55 centov v hotovosti a 50 pri platbe kartou) a zníženie zliav (35 c. v hotovosti a 30 c. na kartu) a zvýšenie dotácie na MAD z rozpočtu mesta. Zároveň ale MsZ uložilo primátorovi dať spracovať analýzu optimalizácie premávania MAD v Ružomberku.


Riaditeľ Kultúrneho domu A. Hlinku, a.s.: primátor Pavlík napriek neodporúčaniu mestskej rady predložil návrh na vymenovanie do tejto funkcie p. Ivana Šenšela. Súčasného riaditeľa P. Černáka sme mali odvolať. Hlasovanie ale dopadlo 11:11. Po tom to výsledku primátor vyhlásil 5 min. prestávku. Poslanci KDH vošli po rokovaní do sály ale až po 20 minútach. Nepomohlo: Opakované hlasovanie 10:12. P. Pavlík neskrýval svoju nevôľu. Výhrady poslancov (z 12 len 4 poslanci sú z posl. klubu RbK) dajú zhrnúť do troch bodov: 1. strach, že šéf primátorovej volebnej kampane bude riadiť aj mestské médiá (MTR a RH), 2. záznam I. Šenšela vo zväzkoch agentov komunistickej tajnej polície (agent od 21.6.1989) a 3. fakt, že výberové konanie nesplnilo účel (= vybrať najlepšieho uchádzača), lebo sa do neho neprihlásili ľudia z obavy, že víťaz je dopredu jasný.


Po ukončení MsZ rozchádzajúcim sa poslancom (po viac ako 10 hodinách rokovania) p. Pavlík oznámil zámer vetovať uznesenie o nezvolení I. Šenšela, v piatok 1.7. mimoriadne rokoval klub KDH. Uvidíme, čo bude ďalej. Nebolo by to prvý raz, keď by sa o tom istom hlasovalo aj tretíkrát - až kým sa nedosiahne ten správny výsledok.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.