piatok 23. septembra 2011

Ďakujem, kolegovia!

Viac ako hodinová diskusia o spaľovni biokalov v Mondi, zavedenie pravidiel do procesu prideľovania kultúrnych a sociálnych dotácií, schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb - to patrilo k hlavným bodom rokovania poslancov na ich prvom zasadnutí po letných prázdninách - 22. septembra 2011.

Ale pekne po poriadku: veľkú polemiku vyvolalo zavedenie zábezpeky v mestských nájomných bytoch a ubytovniach vo výške jedného nájomného resp. minimálne 100 EUR. Petícia proti, petícia za, niekoľko verejných stretnutí, anonymné zastrašujúce výzvy na bytovkách - to všetko sa odohralo od apríla, keď bola zábezpeka v MsZ schválená. Netrestať slušných nájomcov a zároveň čeliť škodám, ktoré vyrobia neplatiči (a znášajú ich všetci Ružomberčania platiaci dane). MsZ napokon prijalo odporúčanie bytovej komisie ponechať inštitút zábezpeky, ale v osobitných prípadoch predĺžiť jej splatnosť do konca júna 2012 (pozmeňovák posl. Šípoša). Zaviedlo tiež bonifikáciu pre bezproblémových nájomníkov v tom, že im je možné predĺžiť nájomnú zmluvu na dlhšie časové obdobie. Návrh nášho posl. Alušica, aby sa slušným nájomníkom po 2 rokoch zábezpeka vrátila, MsZ odmietlo (5 za: 17 proti).

Zvyčajne bezproblémový bod, ktorým je návrh na zmenu rozpočtu, tentoraz bezproblémovým nebol. Naši 6 poslanci hlasovali proti tejto zmene (17:6) na protest proti použitiu prostriedkov z predaji akcií Dexia banky. Tie sme na zasadnutí 15.6. navrhli účelovo použiť na prípravu pozemkov pre výstavbu rodinných domov v meste. Náš návrh vtedy nebol schválený. Mesto ale nerešpektovalo ani prísľub (daný mimo uznesenia MsZ) previesť tieto peniaze na fond rozvoja mesta, kde by čakali na ďalšie rozhodnutie poslancov. Tak, aby sa neprejedli ale aby tento neočakávaný a výnimočný príjem do rozpočtu mesta bol použitý na rozvoj mesta. Miesto toho sme dostali návrh týchto 220 tis. EUR z predaja akcií použiť na sanáciu výdavkov mesta, na ktoré rozpočet nepamätal (110 tis. na rekonštrukciu strechy ZŠ Zarevúca, 53 tis. na správu bytového a nebyt. fondu a zvyšok na vyrovnanie ostatných položiek v rozpočte).

Rozpačité reakcie poslancov vyvolal návrh VZN o pravidlách času predaja v meste Ružomberok. Cieľom VZN bolo obmedziť hlučné prevádzky v centre mesta v čase nočného pokoja. Zároveň v dôvodovej správe ale úrad poslancov upozorňoval, že VZN je pravdepodobne protiústavné a neodporúčal ho prijať. VZN, ktorý ten istý úrad spracoval a predložil. Bez komentára ...

Budúci rok sa budú kultúrne a sociálne dotácie prideľovať podľa nových pravidiel - jasných kritérií. Sociálna komisia urobila nové jasné kritériá na základe môjho uznesenia z apríla. Pozreli sme sa do iných miest, zobrali to najlepšie z nich, prispôsobili na naše podmienky, urobili nové formuláre. K našej iniciatíve sa na poslednú chvíľu pridala aj kultúrna komisia, preto niektorí poslanci žiadali kultúrnu časť ako nedostatočne pripravenú z VZN stiahnuť. Tento návrh neprešiel, budúci rok budú teda aj sociálne aj kultúrne dotácie rozdeľované po novom.

Z celého zasadnutia ma najviac teší jednoznačná podpora (22:0) pre Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) mesta Ružomberok vrátane záväzku jeho finančnej realizácie. Hoci to pred MsZ nevyzeralo dobre a ešte aj cez obednú prestávku sme s kolegyňou zo sociálnej komisie posl. Haluškovou vymýšľali, aký argument by zabral. KPSS je dokument, ktorý vznikol procesom zdola - stretávaním sa pracovných skupín - používateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý sami povedali, kde ich tlačí topánka a kde by potrebovali pomôcť. Mesto nič lepšie nemôže vymyslieť. 54 tisíc EUR na budúci rok je gestom, že aj poslanci majú záujem posunúť sociálne služby dopredu. A zároveň splnením záväzku voči tým, ktorí sa niekoľko mesiacov stretávali v pracovných skupinách KPSS. V oblasti bezbariérovosti, ktorá je mne osobitne blízka, to napr. znamená zakúpenie zariadení zvukovej orientácie a ich umiestnenie na verejné budovy alebo zvukových a svetelných displejov do autobusov MHD. Ďakujem, kolegovia!

Veľmi dlhá diskusia nasledovala po informatívnej správe viceprimátora Zuberca o spaľovaní biokalov v areáli Mondi. Túto správu vrátane podmienečne súhlasného stanoviska mesta nájdete v rokovacích materiáloch na internetovej stránke mesta. Diskusné príspevky poslancov sa točili najmä okolo týchto bodov:
1. poslanci a verejnosť vôbec neboli o tejto problematike a príprave stanoviska mesta informovaní resp. informovanie sa obmedzilo na nevyhnutné zákonné minimum nedostatočné v meste, ktoré hrá otvorenú hru (posl. Kendera, Kerdík, Alušic a iní).
2. spaľovňu nie je možné postaviť v zmysle platného územného plánu (posl. Kubáň)
3. celý proces získavania podkladov a riadenia procesu vedúceho k vydaniu povolenia je nedôveryhodný a pravdepodobne aj nezákonný (posl. Alušic, Kerdík)
Debatovalo sa aj o možnosti finančných kompenzácií (viacerí poslanci sa ale zhodli na tom, že so zdravím sa neobchoduje), prestreliek, či to spaľovňa je alebo nie je (dôležité z hľadiska územného plánu), či čosi podobné existuje aj inde vo svete tak blízko k obydliam atď.. Emotívna diskusia bola uzavretá uznesením, v ktorom MsZ žiada primátora zvolať osobitné stretnutie poslancov, na ktorom budú prítomní aj odborníci na túto tému.

Na konci zasadnutia býva priestor pre poslanecké iniciatívy a otázky. Z našich poslancov posl. Alušic otvoril tému novej kompetencie obcí obmedziť fungovanie hracích automatov v meste. Prednostka MsÚ poslancov informovala, že MsÚ na tomto VZN pracuje. Ja som otvoril tému nerešpektovania tzv. debarierizačnej vyhlášky MŽR SR č. 532/2002 pri výstavbe chodníkov v meste, ktorá prikazuje odstraňovať bariéry pre všetky skupiny obyvateľov (znížené obrubníky pre telesne postihnutých, do dlažby zapracovať vodiace pásy pre zrakovo postihnutých a pred zníženými obrubníkmi (vstupe na prechod pre chodcov) osadiť reliéfnu dlažbu, aby nevidiaci z chodníka nevletel rovno pod kolesá auta). Na moje otázky mi však primátor nedokázal odpovedať a poveril zamestnancov úradu, aby sme spolu túto otázku doriešili. O výsledku hodím pár slov aj sem.

a ps: rokovanie bolo včera, ale opäť trvalo takmer 10 hodín, nevládal som písať blog už včera :-)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.