pondelok 24. októbra 2011

Ružomberok bez bariér I.

Ružomberok bez bariér je mojim snom. Realizovateľným. Naplnenie tohto môjho sna bolo dôvodom, prečo som si vybral prácu v sociálnej komisii MsZ a prečo som sa angažoval aj pri príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v našom meste. Preto ma hnevá keď sa v Ružomberku bariéry neodstraňujú, ale vytvárajú. Napríklad pri rekonštrukcii chodníkov.

Problematiku nerešpektovania tzv. debarierizačnej vyhlášky (vyhláška MŽP 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) pri rekonštrukcii chodníkov som otvoril na septembrovom zasadnutí MsZ. Opýtal som sa, prečo sa táto debarierizačná vyhláška nerešpektuje a kto vydal povolenie rekonštruovať chodníky v rozpore s touto vyhláškou. Primátor Pavlík nevedel, o čom hovorím a poveril zamestnancov MsÚ, aby túto vec so mnou doriešili.

O čo teda ide? Vyhláška prikazuje pri všetkých nových stavbách a rekonštrukciách dodržiavať podrobné normy odstraňujúce fyzické bariéry pre telesne postihnutých. Zjednodušene: znížené obrubníky, vodiace pásy, aby zrakovo postihnutého viedli líniou chodníka a osadenie reliéfnej dlažby pred zníženým obrubníkom, aby zrakovo postihnutý nevletel z chodníka rovno pod auto. 

Moja anabáza na MsÚ začala na stavebnom úrade. Od vedúcej Oddelenia stavebnej správy Z. Benčovej som sa dozvedel, že chodníky nepatria im a mám skúsiť u P. Mišíka na referáte technickej infraštruktúry Oddelenia životného prostredia, technickej infraštruktúry a komunálnych služieb MsÚ. Tak som šiel na úrad druhý raz. Od P. Mišíka, ktorý vyzeral, že o takej vyhláške (platnej od decembra 2002!) počuje prvý raz som sa ale dozvedel, že pokládka novej dlažby na chodníkoch nepodlieha povoľovaniu a preto on s tým nič nemá. Ide vraj len o udržiavacie práce na povrchu chodníkov. Poslal ma za D. Matajom, vedúcim Oddelenia investícií a nákupu MsÚ. Tak som išiel na MsÚ tretí raz. Našťastie, posledný. D. Mataj mi sľúbil, že odteraz už budú nové chodníky v zmysle debarierizačnej vyhlášky MŽP. A tiež vyjadril počudovanie, že nijaký projektant chodníkov na to doteraz neupozornil ...


Verím, že to tak naozaj bude.

štvrtok 20. októbra 2011

Prečo sme odišli

Septembrové MsZ sa zaoberalo informatívnou správou o "Úprave a energetickom zhodnotení kalov z čistenia priemyselných vôd – Mondi SCP a.s. Ružomberok". Výstupom veľmi emotívnej diskusie bola žiadosť poslancov zvolať stretnutie poslancov so zástupcami odbornej verejnosti na túto tému. Také stretnutie sa uskutočnilo v stredu 19. októbra.

Základnou požiadavkou poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie bola prítomnosť oboch názorových skupín na problematiku spoluspaľovania biokalov. Táto požiadavka je v uznesení zo septembrového zasadnutia MsZ, tlmočili sme ju na prípravnom stretnutí 5.10. a dôrazne sme túto požiadavku zopakovali aj na zasadnutí mestskej rady 18.10. Napriek tomu 19.10. v sále okrem poslancov, verejnosti a novinárov sedeli len zástupcovia mestských podnikov a spoločnosti Mondi SCP. Prednostu Obvodného úradu živ. prostredia P. Bocka za názorovú opozíciu k zámeru spoluspaľovania kalov nepovažujeme, čo dokázal v minulosti niekoľkými rozhodnutiami. Stretnutie tak nemohlo byť diskusiou. Preto sme sa po oficiálnom otvorení rokovania rozhodli rokovaciu sálu na protest opustiť. Našich 6 poslancov (rokovania sa zúčastnili všetci poslanci klubu RbK) podporila aj poslankyňa Trangošová. V sále tak ostalo 5 poslancov KDH (z 10 členov klubu; M. Slašťan, Bednárik, Bakoš, Bella, Kendera), 3 zo Smeru (z 5; Čech, Kramárová, Valent) a nezaradený poslanec Zuberec. Ostatní sa ani neunúvali prísť.

Máme vážne pochybnosti o tom, že spoluspaľovanie kalov v našom meste je dobrý krok. Na tieto veci sme sa chceli opýtať odborníkov - z oboch strán. Sme laici, potrebujeme sa poradiť s odborníkmi. Včera nám to nebolo umožnené. Počúvať len argumenty jednej strany nemá zmysel. Zmysel má len ich priama konfrontácia. To sa udiať nemohlo, stretnutie poslancov s odborníkmi k tejto téme bolo zmarené. Okrem toho, že počúvať jednostrannú propagandu nemá zmysel, našou prítomnosťou sme nechceli legitimizovať toto divadlo a predstieranie diskusie. Prišli sme na diskusiu, nie na prednášku o neškodnosti spoluspaľovania biokalov.

Čo teraz? Fakt je, že mesto už vydalo súhlasné stanovisko (primátor bez konzultácie s poslancami; názory na to, či to sám urobiť mohol, sa rôznia). Na tomto stretnutí nemohli poslanci o ničom rozhodnúť a ani prijať nijaké uznesenie, lebo to nebolo oficiálne zasadnutie MsZ. Myslíme si, že celý proces smerujúcemu k vydaniu povoleniu na spoluspaľovanie biokalov sprevádzalo niekoľko vážnych porušení zákona. Žiaľ, teraz po vydaní súhlasného stanoviska primátorom mesta už nemáme svoj osud celkom vo vlastných rukách. V súčasnosti odvolací orgán rieši nesúhlasné stanovisko obce (vydaný obecným zastupiteľstvom, nie starostom!) Lisková. Určite sme však k tejto téme nepovedali včera posledné slovo.