utorok 27. decembra 2011

Najdôležitejšie zastupiteľstvo v roku II.

Decembrové zasadnutie zastupiteľstva býva najdôležitejšie v roku - prijíma sa na ňom rozpočet na budúci rok, nastavujú sa výšky daní a iných poplatkov. Napriek spájaniu viacerých bodov do jedného hlasovania bez diskusie bolo decembrové zasadnutie opäť dlhočizné - takmer 11 hodín. Preto sú moje postrehy z neho tentoraz rozdelené na dve časti. V tejto druhej budem pokračovať nadväzujúc na prvú časť.

Najdôležitejším bodom decembrového zasadnutia bol rozpočet na r. 2012 - 2014. K rozpočtu sa uskutočnilo niekoľko kôl rokovaní odborných aj politických tímov. Konzervatívny odhad príjmov sa odrazil aj vo výdavkoch - nezvýšia sa mzdy zamestnancov MsÚ, všade, kde sa dá, sa šetrí. Požiadavka nášho poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie vyčleniť financie na vysporiadanie pozemkov pod výstavbu rodinných domov, bytov, ale aj pod priemyselné parky a miesta, kde by mohla byť občianska vybavenosť (napr. obchodné centrá) sa priamo do rozpočtu nedostala, ale v uznesení MsZ zaviazalo primátora mesta v prvom štvrťroku zvolať k tejto téme rokovanie poslaneckých klubov a k tejto téme sa následne vrátime na MsZ. Absencia vhodných pozemkov (napríklad pri vstupe do mesta zo západu alebo juhu) patrí medzi hlavné dôvody prečo Ružomberok obchodné centrá obchádzajú. Rovnako výroba. Kým sa to nezmení, nie je šanca na zlepšenie. Táto téma bude aj naďalej patriť medzi naše priority. Podarilo sa nám tiež dosiahnuť, že krátenie financií sa nedotkne kapitoly cestovného ruchu a mesto vyčlení financie na realizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb.

Väčšiu diskusiu ako samotný rozpočet však vyvolal investičný plán na rok 2012. Na investície je vyčlenených viac ako 10 percent rozpočtu (spolu 2,24 mil. EUR), celý zoznam nájdete na internetovej stránke mesta. Som rád, že sme sa vedeli zhodnúť na realizácii investícií celomestského významu - za všetky spomeniem I. etapu rekonštrukcie synagógy, pokračovanie v realizácii športového areálu na Klačne, prípravu centrálneho námestia v Ružomberku (v priestore ulíc Madačova - Mostová), prípravu kolonádneho mosta ponad Váh z Mostovej ul. a prípravu úpravy priestoru pod mauzóleom (Mariánske námestie) atď. Vo volebnom obvode Laziny, obyvateľov ktorého spolu s p. M. Slašťanom v MsZ zastupujem, sa budúci rok opraví detské ihrisko na Plavisku (20 tis. E), urobia sa chodníky na Plavisku (časť od križovatky s ul. Bottova po internát KU Ruža) alebo na Riadku (67 tis. E) a pripraví sa projektová dokumentácia na rozšírenie parkovacích plôch pred bytovkami na Riadku tak, aby tieto mohli byť v roku 2013 realizované.

Zmena v štatúte mesta: v apríli sme ako klub (s podporou posl. klubu KDH) presadili, aby v štatúte bola zakotvená právomoc MsZ vyhlasovať výberové konania na riaditeľov mestských firiem ako aj stanovovať kritériá a členov výberových komisií. Primátor ale navrhol túto vetu zo štatútu vypustiť. Opieral sa pri tom o stanovisko vedúcej právneho oddelenia MsÚ B. Binoóvej, ktoré ale p. Alušic spochybnil. Napokon MsZ túto tému počtom hlasov 11:9 z rokovania stiahlo. Naďalej teda platí štatút v znení, ktoré primátor nerešpektoval v prípade menovania riaditeľa Kultúrneho domu A. Hlinku, a.s. v júli tohto roku.

Ako filozofický princíp sme schválili vznik Galérie súčasného umenia s tým, že v apríli primátor Pavlík predloží na MsZ technické záležitosti a projekt fungovania galérie, aby sa táto mohla narodiť aj ako inštitúcia. Zatiaľ sme na tento účel ani nevyčlenili nijaké financie - kým nemáme predstavu ako to bude fungovať, kto sa o to bude starať, ako sa to bude financovať atď.. Podobne sme ako princíp schválili založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá by mala pôsobiť v zmysle nového zákona NR SR o podpore cestovného ruchu.

Ráno sme si na poslaneckých stolíkoch našli žiadosť o odpustenie pôžičky pre Mestský basketbalový klub a návrh na riešenie situácie v Mestskom futbalovom klube (MFK je dlhodobo v strate, lebo mesto nedáva do klubu financie - možnosti sú dve: buď dá mesto dotáciu klubu 2,4 mil. EUR formou zvýšenia základného imania alebo dá dotáciu formou zvýšenia základného imania len FK Invest (2,6 mil. E), čím podiel mesta v klube klesne zo 49 na 6,16 percenta). Nová móda tohto volebného obdobia - skonštatoval jeden z kolegov narážajúc na tak dôležité body predložené poslancom len pred začiatkom rokovania. Po dlhej diskusii sa poslanci napokon zhodli na tom, že naozaj nie je možné rozhodnúť o tak dôležitej otázke hneď a zasadnutie MsZ len k riešeniu športu v meste sa uskutoční 17. januára 2012. Ešte predtým však asi štvrtý posledný krát v tomto roku dalo dotáciu basketbalu (odpustením pôžičky), tentoraz 40 tis. E. Mnohých tento návrh rozladil, lebo sa to nejaví inak ako nekoncepčné nalievanie (peňazí) do tečúceho vedra. Hlasovanie teda vôbec nebolo jednoznačné (14:8). Januárové MsZ ukáže, na čo naše mesto má a čo budeme musieť oželieť. Financovať totiž tri (jeden basketbalový a dva futbalové) mestské profesionálne tímy si netrúfnu ani bohatšie mestá.

streda 21. decembra 2011

Najdôležitejšie zastupiteľstvo v roku I.

Decembrové zasadnutie zastupiteľstva býva najdôležitejšie v roku - prijíma sa na ňom rozpočet na budúci rok, nastavujú výšky daní a iných poplatkov. Ambíciu neschvaľovať tieto veci na poslednú chvíľu (v decembri) prekazila nestabilita v celonárodnej politike, kvôli čomu meškalo prijatie štátneho rozpočtu a ďalších dôležitých zákonov, na ktorých sú závislé aj mestské financie. Napriek spájaniu viacerých bodov do jedného hlasovania bez diskusie bolo decembrové zasadnutie opäť dlhočizné - takmer 11 hodín. Odohralo sa toho veľa, skúsim stručne najdôležitejšie veci:

Nakladanie s majetkom - okrem bezproblémových vecí (vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi domami, predzáhradiek atď.) diskusiu prítomných vyvolali najmä dva body: 1. žiadosť E. Šlávkovej kúpiť bývalú školu pri ÚVN na ul. Štiavnická a návrh na zrušenie vecného bremena na pozemky v Hrabove pre Arcadia consulting s.r.o.. E. Šlávková žiadala odkúpiť budovu a pozemok Súkromnej ZŠ, ktorú prevádzkuje a ktorú má v nájme. MsZ súhlasilo, a to za cenu znaleckého posudku 236 tis. EUR. Napriek snahe E. Šlávkovej z ceny nezľavilo. Neprešiel (tesne - 11:11) však ani návrh p. Alušica zaviazať kupujúcu prevádzkovať v danej budove školské zariadenie 10 rokov. Návrh na zrušenie vecného bremena vyvolal ostrú diskusiu najmä medzi predkladateľkou JUDr. Binóovou a posl. Alušicom ale aj ďalšími poslancami. V roku 2008 totiž mesto predalo cca 50 hektárov v Hrabove a vecným bremenom (s ktorým správa katastra nehnuteľností súhlasila!) si zabezpečilo realizáciu presne určených investícií na danom území. Časť z nich malo verejnoprospešný zámer, preto stanovilo predajnú cenu na 200 Sk/m2. P. Alušic vytkol vedúcej právneho oddelenia, že obhajuje záujmy investora, nie mesta a spochybnil jej argumentáciu o nemožnosti zabezpečiť záujmy mesta pri predaji majetku formou vecného bremena. Poslanci napokon tento bod stiahli z rokovania (17:6).

Pri tomto bode sa ešte pristavím: opäť som musel upozorniť kolegov na nutnosť dodržiavať ústavný (!) zákon 357/2004 o ochrane verejného záujmu, ktorý hovorí, že poslanec na začiatku diskusie musí deklarovať svoj konflikt záujmov v danej veci. Je to veľký neduh nielen v ružomberskej samospráve. Kolega Fischer sa hneď voči môjmu upozorneniu ohradil (trafená hus ...) že ich nemám poučovať ako žiakov. Chcem len všetkých ubezpečiť, že to aj naďalej robiť budem, pretože svoj poslanecký sľub dodržiavať zákony plniť chcem. A aj záväzok, ktorý mi vyplýva z pocty byť predsedom komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu.

VZN viažuce sa k rozpočtu: miestne dane sa v roku 2012 zvyšovať nebudú. Iba poplatok za smeti o 10 percent (= cca 2 EUR). Poslanci schválili (14:6:2) môj návrh na zmenu vo VZN o miestnych daniach, aby od poplatku za záber verejného priestranstva boli oslobodené aj také kultúrne podujatia na verejnom priestranstve, ktoré organizuje aj iný subjekt ako mesto alebo jeho organizácie. V pôvodnej výške (1,1 EUR za hodinu) zostal aj poplatok za opatrovateľskú službu, ktorý vedenie mesta navrhovalo zvýšiť na 1,5 E/hod.. Ambíciou viceprimátora Zuberca bolo získať do rozpočtu sumu 10 tis. E. Ale v noci pred MsZ som z podkladov sociálneho oddelenia MsÚ prepočtami zistil, že toto zvýšenie by predstavovalo pre cca 80 rodín, ktorých sa to týka, záťaž spolu približne 26 tis. EUR ročne. Zároveň ale chceme v sociálnej komisii čím skôr pripraviť nové VZN, ktoré bude činnosti poskytované mesto diferencovať (napr. za polohovanie chorého bude nižší poplatok ako za upratovanie). Posledné VZN v tomto bloku bolo určenie výšky dotácií pre neštátne školské subjekty. V návrhu síce mesto navrhlo ponechať súčasnú výšku ale v roku 2013 ju zvýšiť. Na návrh p. Alušica ale ostane aj v roku 2013 v súčasnej výške.

Žiadosť spoločnosti Europetrol o súhlas so zmenou podnikateľského zámeru. Asi najsledovanejší bod zasadnutia MsZ. O tejto téme po zasadnutí MsZ už priniesli informácie viaceré médiá, na internete je aj záznam z diskusie o tomto bode. Preto zopakujem len výsledok: ZA uznesenie, ktorým MsZ schvaľuje výstavbu benzínky na pozemku oproti Hypernove boli všetci prítomní poslanci z KDH, Smeru a 3 poslanci pôsobiaci mimo poslaneckých klubov (Trangošová, Fischer a Lajčiak). Spolu 16 z 23 prítomných poslancov. Proti som bol len ja, hlasovania sa zdržal viceprimátor Zuberec, nehlasovali 5 kolegovia z posl. klubu Ružomberok bez korupcie. Pred konečným hlasovaním bol ešte schválený pozmeňovací návrh p. Motyku (KDH), podľa ktorého po skončení nájmu 15 rokov musí spoločnosť Europetrol dať pozemok do pôvodného stavu a odstrániť ekologické záťaže, ktoré vznikli jej činnosťou (za tento návrh hlasovalo 20 z 23 prítomných poslancov, nepodporili ho traja (Fischer, Trangošová, Zuberec)).

Vo svetle hlasovania z 15.12.2011 sa dá azda lepšie pochopiť aj moje hlasovanie 29.6.2011. Už vtedy existovala reálna hrozba prijatia uznesenia, ktoré by umožnilo stavať benzínovú pumpu na tomto pozemku. Jediným spôsobom, ako tomu zabrániť, bol návrh na také uznesenie, ktorým získame čas a stanovíme tvrdé  podmienky s prísnymi lehotami ich plnenia. Makal som na tom a podarilo sa prijatie takého uznesenia uhrať. Bola to vložená noha do dverí, ktorú teraz v decembri odtiaľ vykopli. Keby sme ešte chvíľu vydržali (podľa uznesenia z júna museli začať s výstavbou parkovísk do 30.6.2012 a skončiť do 30.6.2013, inak by nájomná zmluva stratila platnosť), mohlo to dopadnúť inak. Od júna dvakrát odmietla schváliť žiadosť Europetrolu mestská rada, márne bolo presviedčanie na pôde poslaneckých klubov. Ale v reťazi napokon povolilo najsilnejšie ohnivko - poslanci KDH. A keď sa na niečiu stranu prikloní 10 z 25 poslancov, potom nie je o čom ďalej ...    

Tento príbeh nie je smutný ani tak preto, že ide o nenávratné zdevastovanie priestoru, v ktorom sa narodilo mesto Ružomberok. Kaštieľ sv. Žofie a sútok Váhu a Revúcej je kolíska ružomberskej civilizácie, miesto, kde býva duša nášho mesta. Toto miesto bolo bolo osídlené ako prvé, následne sa Ružomberok rozrastal a mocnel. Ale - ako to vo svojom diskusnom príspevku k tejto téme na MsZ uviedol M. Zuberec - tento prípad je návodom ako sa bez súťaže dostať k mestskému pozemku. Stačí deklarovať verejnoprospešný zámer a následne ho zmeniť. Myslím si, nie je náhoda, že 10.8. konateľ spoločnosti podpísal s mestom nájomnú zmluvu, kde jediným možným účelom využitia pozemku bola výstavba verejných parkovísk a už 16.8. dostal hlavný architekt od spoločnosti Europetrol otázku, či na tom mieste je možné postaviť benzínovú pumpu. Navyše, 30.8. stavebná komisia pri MsZ už prerokovala žiadosť o zmenu zámeru využitia tohto pozemku a mala k dispozícii už aj vizualizácie budúcej benzínky.

V tejto kauze som robil, čo som vedel, za nič v nej sa nehanbím (ani za júnové hlasovanie, lebo bolo jediným možným riešením ako neumožniť výstavbu benzínky hneď). Naopak, konal by som rovnako. Škoda, že kolegovia z KDH povolili a umožnili tým zvíťaziť ľuďom, ktorí si zvíťaziť nezaslúžili. Kým sa toto bude diať, Ružomberok sa ďalej nepohne ...