utorok 27. decembra 2011

Najdôležitejšie zastupiteľstvo v roku II.

Decembrové zasadnutie zastupiteľstva býva najdôležitejšie v roku - prijíma sa na ňom rozpočet na budúci rok, nastavujú sa výšky daní a iných poplatkov. Napriek spájaniu viacerých bodov do jedného hlasovania bez diskusie bolo decembrové zasadnutie opäť dlhočizné - takmer 11 hodín. Preto sú moje postrehy z neho tentoraz rozdelené na dve časti. V tejto druhej budem pokračovať nadväzujúc na prvú časť.

Najdôležitejším bodom decembrového zasadnutia bol rozpočet na r. 2012 - 2014. K rozpočtu sa uskutočnilo niekoľko kôl rokovaní odborných aj politických tímov. Konzervatívny odhad príjmov sa odrazil aj vo výdavkoch - nezvýšia sa mzdy zamestnancov MsÚ, všade, kde sa dá, sa šetrí. Požiadavka nášho poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie vyčleniť financie na vysporiadanie pozemkov pod výstavbu rodinných domov, bytov, ale aj pod priemyselné parky a miesta, kde by mohla byť občianska vybavenosť (napr. obchodné centrá) sa priamo do rozpočtu nedostala, ale v uznesení MsZ zaviazalo primátora mesta v prvom štvrťroku zvolať k tejto téme rokovanie poslaneckých klubov a k tejto téme sa následne vrátime na MsZ. Absencia vhodných pozemkov (napríklad pri vstupe do mesta zo západu alebo juhu) patrí medzi hlavné dôvody prečo Ružomberok obchodné centrá obchádzajú. Rovnako výroba. Kým sa to nezmení, nie je šanca na zlepšenie. Táto téma bude aj naďalej patriť medzi naše priority. Podarilo sa nám tiež dosiahnuť, že krátenie financií sa nedotkne kapitoly cestovného ruchu a mesto vyčlení financie na realizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb.

Väčšiu diskusiu ako samotný rozpočet však vyvolal investičný plán na rok 2012. Na investície je vyčlenených viac ako 10 percent rozpočtu (spolu 2,24 mil. EUR), celý zoznam nájdete na internetovej stránke mesta. Som rád, že sme sa vedeli zhodnúť na realizácii investícií celomestského významu - za všetky spomeniem I. etapu rekonštrukcie synagógy, pokračovanie v realizácii športového areálu na Klačne, prípravu centrálneho námestia v Ružomberku (v priestore ulíc Madačova - Mostová), prípravu kolonádneho mosta ponad Váh z Mostovej ul. a prípravu úpravy priestoru pod mauzóleom (Mariánske námestie) atď. Vo volebnom obvode Laziny, obyvateľov ktorého spolu s p. M. Slašťanom v MsZ zastupujem, sa budúci rok opraví detské ihrisko na Plavisku (20 tis. E), urobia sa chodníky na Plavisku (časť od križovatky s ul. Bottova po internát KU Ruža) alebo na Riadku (67 tis. E) a pripraví sa projektová dokumentácia na rozšírenie parkovacích plôch pred bytovkami na Riadku tak, aby tieto mohli byť v roku 2013 realizované.

Zmena v štatúte mesta: v apríli sme ako klub (s podporou posl. klubu KDH) presadili, aby v štatúte bola zakotvená právomoc MsZ vyhlasovať výberové konania na riaditeľov mestských firiem ako aj stanovovať kritériá a členov výberových komisií. Primátor ale navrhol túto vetu zo štatútu vypustiť. Opieral sa pri tom o stanovisko vedúcej právneho oddelenia MsÚ B. Binoóvej, ktoré ale p. Alušic spochybnil. Napokon MsZ túto tému počtom hlasov 11:9 z rokovania stiahlo. Naďalej teda platí štatút v znení, ktoré primátor nerešpektoval v prípade menovania riaditeľa Kultúrneho domu A. Hlinku, a.s. v júli tohto roku.

Ako filozofický princíp sme schválili vznik Galérie súčasného umenia s tým, že v apríli primátor Pavlík predloží na MsZ technické záležitosti a projekt fungovania galérie, aby sa táto mohla narodiť aj ako inštitúcia. Zatiaľ sme na tento účel ani nevyčlenili nijaké financie - kým nemáme predstavu ako to bude fungovať, kto sa o to bude starať, ako sa to bude financovať atď.. Podobne sme ako princíp schválili založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá by mala pôsobiť v zmysle nového zákona NR SR o podpore cestovného ruchu.

Ráno sme si na poslaneckých stolíkoch našli žiadosť o odpustenie pôžičky pre Mestský basketbalový klub a návrh na riešenie situácie v Mestskom futbalovom klube (MFK je dlhodobo v strate, lebo mesto nedáva do klubu financie - možnosti sú dve: buď dá mesto dotáciu klubu 2,4 mil. EUR formou zvýšenia základného imania alebo dá dotáciu formou zvýšenia základného imania len FK Invest (2,6 mil. E), čím podiel mesta v klube klesne zo 49 na 6,16 percenta). Nová móda tohto volebného obdobia - skonštatoval jeden z kolegov narážajúc na tak dôležité body predložené poslancom len pred začiatkom rokovania. Po dlhej diskusii sa poslanci napokon zhodli na tom, že naozaj nie je možné rozhodnúť o tak dôležitej otázke hneď a zasadnutie MsZ len k riešeniu športu v meste sa uskutoční 17. januára 2012. Ešte predtým však asi štvrtý posledný krát v tomto roku dalo dotáciu basketbalu (odpustením pôžičky), tentoraz 40 tis. E. Mnohých tento návrh rozladil, lebo sa to nejaví inak ako nekoncepčné nalievanie (peňazí) do tečúceho vedra. Hlasovanie teda vôbec nebolo jednoznačné (14:8). Januárové MsZ ukáže, na čo naše mesto má a čo budeme musieť oželieť. Financovať totiž tri (jeden basketbalový a dva futbalové) mestské profesionálne tímy si netrúfnu ani bohatšie mestá.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.