štvrtok 12. januára 2012

Odpočet za obdobie december 2010 – december 2011

Kde som pôsobil:
-    Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov - predseda
-    Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta - člen
-    Komisia MsZ pre sociálne veci a zdravotníctvo - člen
-    Rada materskej školy Riadok - člen
-    Predstavenstvo Kultúrneho domu Andreja Hlinku, a.s. - člen

Ako som hlasoval
Bol som ZA:
-    Všetky pragmatické návrhy technického zamerania
-    Nový štatút mesta, ktorý do menovania riaditeľov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok vniesol viac transparentnosti (riaditeľov musí schvaľovať MsZ po výberovom konaní, v ktorom MsZ určí kritériá výberu aj členov výberovej komisie)
-    Verejnosť zasadnutí komisií MsZ
-    Pomenovanie priestoru pred rektorátom Katolíckej univerzity na Námestí A. Hlinku na Park Jána Pavla II.
-    Komunitný plán sociálnych služieb
-    Zásady pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných priestranstvách mesta Ružomberok a mestských budovách
-    Povolenie zvýšiť výrobu v Mondi SCP z 500 tis. na 520 tis. ton buničiny ročne s prísnymi podmienkami, ktoré musí Mondi SCP dodržať – napr. transparentnejšie a on-line vykazovanie znečisťovania vzduchu, modernizačné opatrenia ČOV v Hrboltovej, postupné znižovanie množstva do vzduchu vypúšťaných emisií, povinnosť zvýšené množstvá drevnej suroviny prepravovať po železnici (neznečisťovať vzduch dodatočnými nákladnými autami) atd..
-    Rozpočet mesta na r. 2012 – 2014


Bol som PROTI:
-    Odpredaju časti Námestia slobody p. Ľ. Kráľovenskému pod jeho zariadením Cuba
-    Odpredaju akcií Dexia banky spoločnosti Penta investnment limited za 220 tis. EUR (pretože MsZ odmietlo náš návrh, aby bol tento výnimočný príjem do rozpočtu mesta účelovo viazaný na výkup pozemkov pod individuálnu bytovú výstavbu)
-    Zvýšeniu cestovného v mestskej autobusovej doprave
-    Povoleniu spoločnosti Europetrol postaviť oproti Hypernove čerpaciu stanicu pohonných hmôt

Navrhol som:
-    Trvalé zverejňovanie správ z kontrol hlavného kontrolóra na internetovej stránke mesta (schválené)
-    Udelenie ceny mesta pre Bernarda Jaška in memoriam (ružomberský rodák Jaško bol mladý policajt, ktorého popravili v r. 1951 za to, že prezradil biskupom, čo na nich režim chystá) (schválené)
-    Zavedenie inštitútu hromadnej pripomienky verejnosti k návrhom všeobecne záväzných nariadení (schválené)
-    Spracovanie presných kritérií na rozdeľovanie dotácií na sociálnu oblasť a zdravotníctvo (ktoré urobili rozdelenie dotácií transparentnejším a spravodlivejším) a podieľal som sa na ich príprave (schválené)
-    Doplnenie VZN o miestnych daniach tak, aby od dane za záber verejného priestranstva boli oslobodené aj také kultúrne podujatia, ktoré neorganizuje mesto alebo jeho organizácie (schválené)

Prednesené interpelácie (spolu s M. Slašťanom) (termín predloženia, téma, stav riešenia)
-    Jún 2011: Interpelácia na základe verejného stretnutia s obyvateľmi volebného obvodu Laziny: využitie budovy Colného riaditeľstva SR na Murgašovej ulici (nie je v majetu mesta), červený predajný stánok na ul. Plavisko pri predajni Billa (MsZ rozhodlo o prenájme 12m2 na dočasnú stavbu na dobu neurčitú v júli 2003), cyklotrasa na ľavom brehu Revúcej (neurčitá odpoveď), zápach a dym vychádzajúci z komína kotolne Technických služieb a.s. (došlo k zvýšeniu komína o cca 1m), uzamykateľné stojiská pre kontajnery (bude riešené v rámci väčšieho projektu mesta), oprava detského ihriska za športovou halou T 18 na Plavisku (čiastočná výmena nefunkčných prvkov, celková oprava je plánovaná v r. 2012), oprava poškodeného zábradlia oddeľujúceho ľavý breh rieky Revúca od obytných častí ulice Plavisko po celej dĺžke (nie je v majetku mesta), opustený dom na Pivovarskej ul. Pri zimnom štadióne (nie je v majetu mesta), rýchlosť motorových vozidiel a motocyklov na ulici Plavisko (postúpené na OR Policajného zboru v Ružomberku a prísľub častejších kontrol rýchlosti).
-    September 2011: odstránenie drevených a murovaných stavieb na Ul. K. Sidora medzi bytovými domami 67-69 – 71 (vykonaný štátny stavebný dohľad, zisťovanie vlastníkov, konanie trvá), oprava prepadnutého chodníka pred vchodom do BD Riadok 5 (realizované)
-    November 2011: výrub topoľa na Ul. K. Sidora medzi bytovými domami 67-69 – 71 (bude odstránený do konca marca 2012)
-    December 2011: výrub brezy a susedných drevín na pozemku vo vlastníctve mesta Ružomberok pri bytových domoch Plavisko 35, 37 a 41 (budú odstránené do konca marca 2012), vyznačenie parkovacích čiar na ul. Plavisko vpravo od Športovej haly T18 (odpoveď doteraz nemáme)

Riešené technické záležitosti mimo interpelácií (priamou komunikáciou so zodpovednými na mestskom úrade)
-    Marec 2011: výrub dvoch divo rastúcich vysokých jaseňov za BD Plavisko 77 a 79 pri Revúcej (výrub MsÚ nepovolil)
-    Marec 2011 – prerezanie hustých stromov Riadok (realizované)
-    Marec – apríl 2011: zasypanie výmoľov, v ktorých sa držalo blato a voda pri vjazde na parkoviská pred BD na ul. Riadok (realizované)
-    August 2011: Osadenie odstráneného ochranného krytu k poistkám a vedeniu na stĺpe – pouličnej lampe na detskom ihrisku za BD Riadok 1 – 3 (realizované)

Desiatky podnetov získaných v priamej komunikácii, všetky týkajúce sa právomocí mesta riešené.
 
Iné aktivity
-    Predložil som niekoľko pripomienok ku konceptu územného plánu mesta
-    „Behaním po úrade“ sa mi podarilo presadiť, aby sa každá nová rekonštrukcia chodníka v meste realizovala skutočne bezbariérovo
-    Členstvo v projektovom tíme optimalizácie Mestskej autobusovej dopravy (začala prácu v novembri 2011 a bude ukončená v marci 2012)
-    Presadil som zverejňovanie záznamov zo zasadnutí MsZ v archíve Mestskej televízie Ružomberok (prvý krát sa tak stalo so záznamom z decembrového zasadnutia MsZ v roku 2011)


Investície vo volebnom obvode

-    Na investície na rok 2011 som ako poslanec nemal dosah
-    Na rok 2012 je plánované:
o     Projektová dokumentácia:
-  Mariánske námestie (priestor po mauzóleom A. Hlinku)
-  Parkovacie plochy ul. Riadok (pred bytovými domami)
o    Realizácia:
- Rekonštrukcia chodníka Plavisko (od križovatky Bottova – Plavisko po študentský domov Ruža) alt. chodníky ul. Riadok
- Vybudovanie detského ihriska Plavisko

Moje príjmy z funkcie poslanca MsZ (vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva Kultúrneho domu Andreja Hlinku, a.s.) za rok 2011 pred zdanením: 2.205 EUR, t.j. v priemere 184 EUR mesačne.


V Ružomberku 9. 1. 2012

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.