štvrtok 5. apríla 2012

Letné terasy schválené

V hlave mi víri tisíc myšlienok, najmä z času, keď sú kamery vypnuté. Vtedy sa povie to, čo sa verejne nepatrí. To, čo si ľudia, ktorí sú zvyknutí hrať inú muziku verejne a inú neverejne, naozaj myslia. Nepočúva sa to dobre. A najhoršie je, že nad tým nemôžete len mávnuť rukou.

Ale skúsim vecne - to, čo považujem za najdôležitejšie.

Po dlhej diskusii, odpore zo strany vedenia mesta, sa podarilo vyhádať novelu Zásad hospodárenia s majetkom mesta, ktorá umožňuje vznik letných terás v meste predloženú našim klubom Ružomberok bez korupcie. Podstata kompromisu spočíva v platnosti tejto novely len do konca roku 2012, od roku 2013 sa budú letné terasy riešiť v rámci VZN o miestnych daniach, v ktorom bude pre letné terasy zavedená osobitná (výrazne znížená) sadza za záber verejného priestranstva. Podľa prijatého dočasného riešenia o nájom na zriadenie letnej terasy môžu záujemcovia žiadať MsZ a to im vyhovie v prípade akceptovania jednotného vzhľadu terasy a ďalších technických podmienok za cenu 3E/m2/rok. Krok k naplneniu sľubu oživiť centrum mesta. Konečný návrh - 19 ZA: 1 PROTI: 2 sa zdržali hlasovania (čiže tiež boli fakticky proti, v ďalšom texte tieto dve kategórie spojím).

Bezproblémovo boli schválené štatúty rád mestských médií, ktoré som predkladal ja. Hlavným zmyslom mediálnych rád je pôsobiť ako konzultačné a poradné orgány oboch mestských médií. Mali by im pomáhať pri zvyšovaní ich profesionalizácie a posilňovaní ich verejnoprávneho charakteru. Základným predpokladom nezávislosti všetkých médií je oddelenie riadenia obsahu vysielania od jeho materiálneho zabezpečenia - dohľad nad obsahom vysielania zabezpečujú mediálne rady, materiálne fungovanie médií orgány KDAH a.s. Orgány KDAH, a.s. majú okrem určenia strategického smerovania média právo zasiahnuť do vysielania len vtedy, keď by mohlo dôjsť k porušeniu platných zákonov. Všetky ostatné obsahové záležitosti spadajú do právomoci rád.

Na programe rokovania bola aj správa o stave kriminality za rok 2011. Kolega Kurňavka z nášho klubu Ružomberok bez korupcie navrhol tejto téme venovať osobitné zasadnutie (napokon poslanci usúdili, že stačí riadne zasadnutie v septembri), na ktoré má náčelník mestskej polície predložiť stratégiu rozvoja na roky 2012 - 2014. Lebo situácia sa zhoršuje, MsP robí čo môže ale veľa toho v súčasnom stave nemôže. 22:0

Najhorší pocit som mal pri prerokovávaní majetkových vecí. Nie preto, že by sme schválili niečo zlé, ale preto, že asi prvý krát sa tak masovo "valcovalo". Pri debatách s kolegami z iných miest vždy vyzdvihnem Ružomberok, že u nás sa navzájom počúvame a pri politicky bezproblémovom čisto pragmatickom návrhu sa nehlasuje politicky ale podľa obsahu návrhu - ak je to dobrý návrh, prijme sa. Pri tomto som mal prvý krát pocit, že to tak nebolo. Možno v atmosfére nasledujúceho bodu, ktorým bolo odovzdanie petície iniciatívou Nie benzínke. Aktivisti odovzdali 1925 podpisov (plus podpisy na internete a na "neoficiálnych" podpisových hárkoch) a predložili aj návrh opatrení, aby sa kauza benzínka viac neopakovala. K tejto téme viac odporúčam web iniciatívy. MsZ emotívnu diskusiu k tomuto bodu ukončilo mnou navrhnutým uznesením, ktorým žiada primátora predložiť na májové zasadnutie MsZ analýzu možností realizácie požiadaviek predložených petičným výborom (14:6). 

Optimalizácia MAD bola kvôli počtu pripomienok stiahnutá z rokovania MsZ.

Bytovka nízkoštandardných bytov - predbežne sme tento zámer schválili. Po zapracovaní všetkých sľubov do uznesenia - podľa nich totiž nejde len o predražené dve bytovky, ale do jedného balíka sa dostáva aj plaváreň. Podľa schváleného uznesenia investor peniaze získané za bytovky investuje do plavárne plus pridá vlastné. Do MsZ sa táto téma dostane ešte raz, kedy musíme s týmto projektom aj definitítve súhlasiť. A budeme len vtedy, ak naozaj prísľuby neostanú len prísľubmi ale budú zhmotnené v zmluve aj bližšom projekte plavárne. Ak sa to podarí, bude to super. Mysleli si to všetci prítomní (21:0)       

V rôznom sme (p. Kubáň) navrhli pripraviť právnu analýzu odstúpenia od zmluvy so spoločnosťou Aupark Ružomberok, s.r.o.. Aby sme vedeli, na čom sme. Vztýčený prst, (zatiaľ) nič viac. 16:0. Identické uznesenie, ktoré sme navrhli v júni 2011 poslanci odmietli a na mňa ako na predkladateľa sa vtedy pozerali ako na mimozemšťana.

Záznam z MsZ mestská televízia odvysiela až po Veľkej noci. Nevychádza to časovo, ale aspoň nepokazí nikomu sviatky. Môj blog som písal okrem snahy informovať o svojich aktivitách tiež s touto ambíciou. Verím, že sa to podarilo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.