pondelok 21. mája 2012

V MAD zadarmo aj pre mamičky


V ostatnom blogu som napísal, že MsZ schválilo dodatok k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta, ktorá umožňuje vznik letných terás v meste predloženú našim klubom Ružomberok bez korupcie. Primátor Pavlík však toto uznesenie nepodpísal. Preto nás v stredu 16. mája čakalo na zasadnutí MsZ druhé kolo zápasu za letné terasy. Vedenie mesta prišlo s tým, že VZN o miestnych daniach predsa len možno zmeniť v priebehu roka (na zasadnutí v apríli tvrdili, že sa to nedá), takže lepšie riešenie je letné terasy vyriešiť osobitnou sadzbou za záber verejného priestranstva. S novelou daňového VZN súhlasili všetci prítomní poslanci.
Ďalšia veľká výzva pre formovanie tváre mesta sú hazardné hry respektíve ich zákaz. Táto téma sa dostala na stôl pri prerokovaní správy hlavného kontrolóra na tému kontroly odvodov z hazardných hier za rok 2011. Už dávnejšie sme hovorili, že by sa kluby mali zísť a porozmýšľať nad formou a rozsahom zákazu hazardu v meste. Ale vedenie mesta na túto neformálne danú úlohu pozabudlo. Tak sme to uložili MsÚ uznesením (návrh p. Šípoša (KDH) doplnený p. Alušicom (RbK)). Hlavný kontrolór nám dal svojou správou na rozmýšľanie super podklady.  
Z minulého zasadnutia bola stiahnutá optimalizácia mestskej autobusovej dopravy v Ružomberku. Následne sa zapracovali niektoré požiadavky poslancov za Biely Potok, Černovú a Hrboltovú na zachovanie liniek pôvodne plánovaných na zrušenie a dve požiadavky na rozšírenie zliav v MAD. P. M. Slašťan (KDH) žiadal znížené cestovné pre seniorov uplatňovať už od 65 rokov (doteraz to bolo 70 rokov) a ja som navrhol cestovanie zadarmo nielen pre kočíky (toto už bolo) ale aj pre jedného dospelého sprievodcu kočíka alebo osobu s dieťaťom v „babyšatke“. Dôvod je prostý: symbolicky ukázať mladým rodinám, že im mesto chce pomáhať a že si ich váži. Zadarmo preto, lebo priemerný dôchodok je podľa Štatistického úradu SR 375 EUR, rodičovský príspevok 190 EUR. Dane a platby za verejné služby musia byť spravodlivé. Všetky tieto návrhy boli zapracované a nový grafikon aj tarifné podmienky nadobudnú účinnosť od 2.6.2012.   
Nasledovali menej príjemné témy. Najmä zrušenie ZŠ Dončova (jej zlúčením so ZŠ Bystrická). Už vlani nebol na tejto škole otvorený 1. ročník, lebo rodičia nerómskych detí svoje deti zo školy stiahli. Následne škola získala nálepku rómskej školy, situácia s neprihlasovaním a následným odhlasovaním sa zopakovala aj tento rok. Situácia sa stala ekonomicky neudržateľnou. Riešením, ktoré asi najlepšie vyhovovalo všetkým zúčastneným, bolo formálne školu zrušiť (formálne ju presunúť pod riaditeľstvo ZŠ Bystrická) a fakticky / fyzicky ju zachovať a do jej priestorov presunúť aj neďalekú „školičku“ pre talentované deti. Uvidíme, ako to bude fungovať. Ale určite bude potrebné riešiť aj príčinu problému (vzdelávanie rómskej komunity) nielen dôsledky neriešenia tohto problému (aktuálne ZŠ Dončova).      
Na aprílovom zasadnutí MsZ občianska iniciatíva Nie benzínke odovzdala petíciu s takmer 2 tisíc podpismi nesúhlasiacich s výstavbou benzínovej stanice na sútoku Váhu a Revúcej. Spolu s petíciou predložili aj 5 bodov, ktoré by mohli zabrániť opakovaniu podobnej situácie. Na môj návrh MsZ v apríli zaviazalo primátora predložiť analýzu možností realizácie týchto požiadaviek. Prvé dve požiadavky (iniciovať odbornú diskusiu o podobe mesta po dobudovaní diaľnice D1 a pripravovať územné plány zón, najmä centra mesta) vedenie mesta prijalo – diskusiu sľúbilo uskutočniť, územný plán centrálnej mestskej zóny pripraviť. Tretí bod (zverejňovať všetky návrhy na predaje a prenájmy v centre mesta 15 dní vopred na webe mesta) vybavilo s tým, že niečo sa už teraz zverejňuje (priame predaje) a ostatné je v materiáloch na rokovanie MsZ 3 dni pred zasadnutím MsZ, a to stačí. Čiže tento návrh aktivistov odmietlo úplne. K ostatným dvom bodom (zaviesť verejnosť rokovaní mestskej rady a zaviesť bod Slovo pre verejnosť) sa postavilo odmietavo. Povedal by som, že so strachom – svedčia o tom aj také formulácie z dôvodovej správy ako napríklad o zavedení bodu Slovo pre verejnosť, ktoré „ ... nie je potrebné nevyhnutné bezpodmienečne riešiť“. Zaviesť verejnosť rokovaní mestskej rady primátor neodporúča. Tak dopadlo aj hlasovanie o mojich návrhoch v línii požiadaviek občianskej iniciatívy. Argumenty, že pri tomto bode nie je vhodné meniť rokovacie poriadky (primátor Pavlík) alebo že to je narýchlo a za 3 sekundy sa nedá rozhodnúť sa (poslanec M. Slašťan) považujem za výhovorky, pretože o oboch veciach sa diskutuje už veľmi dlho a každý má na to názor. Uznávam, že nebýva problém s umožnením vystúpiť neposlancovi na zasadnutí MsZ. V prípade zavedenie stáleho a povinného bodu Slovo pre verejnosť ide však o zvýšenie komfortu pre ľudí – nemusia pred MsZ kontaktovať poslanca, aby ich vystúpenie zaradil do programu MsZ a nemusia na MsZ čakať do nevyspytateľného konca, ale „Slovo pre verejnosť“ umožňuje len ohlásiť u predsedajúceho schôdze pred MsZ zámer vystúpiť a garantuje presnú hodinu, kedy sa neposlanec dostane k mikrofónu a svoj problém pred poslancami prednesie. Nerozumiem tomu odporu a verím, že ide len o nedorozumenie a na ďalšom rokovaní v júni bude tento bod schválený (MsZ tesne (10:9) schválilo Zubercov kompromis, aby do budúceho rokovania MsZ predložil návrh na zavedenie tohto bodu). Veľmi rád ho viceprimátorovi posuniem – na MsZ som ho totiž prečítal (formulácia vybratá zo znení 4 miest, o ktorých viem, že to už majú zavedené – Bratislava, Banská Bystrica, Šaľa a Rožňava). Skúsenosti z týchto miest totiž ukázali, že báť sa skutočne netreba – naopak, čo najviac prispieť aj nastavením inštitúcií k aktívnemu občianstvu je nádej na sebavedomé mesto.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.