pondelok 14. januára 2013

Odpočet mojej poslaneckej práce za rok 2012


Milí priatelia, vážení spoluobčania,

verejná služba, ak je naozaj službou, má dve úrovne pomoci: prijímanie systémových pravidiel a konkrétnu pomoc občanom. Tá prvá sa deje v kolektíve poslancov a je o to ťažšia, že číselné pomery v poslaneckom zbore nepustia. Ale aj v pléne sa dá presadiť dobrá vec – minimálne niekto pomenuje, že sa deje neprávosť. Veľa vecí tiež poslanec dokáže zabezpečiť mimo rokovacej sály – konkrétnou pomocou občanom.

V každej činnosti hrozí, že človek stratí kontakt s realitou a žije v akomsi skleníku, v ktorom rieši umelé problémy a dostáva sa mu za to falošné uznanie. Snažím sa tomu vyhnúť – preto informujem o svojich aktivitách a veľmi pozorne počúvam spätnú väzbu. Diskusie k článkom na mojom blogu, kde pravidelne sprostredkúvam môj pohľad na udalosti v ružomberskej miestnej politike, som prítomný na sociálnej sieti Facebook. Snažím sa veci riešiť s ľuďmi, ktorých sa týkajú. Preto chcem poďakovať tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom (mailom, telefonátom, osobným rozhovorom) prejavili záujem o nejaký problém v našom meste alebo v našom volebnom obvode. K takejto spolupráci pozývam aj ostatných.

Aj v uplynulom roku som veľa premýšľal o zmysle môjho angažovania sa v komunálnej politike v Ružomberku. Často je to ťažké, najmä keď narazím na nepreraziteľnú stenu záujmov – záujmov nie verejných. Vždy pred každým hlasovaním mám pred očami túto chvíľu, keď píšem odpočet svojej práce a rozmýšľam, ako by ste v tej chvíli hlasovali Vy. Lebo ja som len Vaším zástupcom v poslaneckom zbore, hlasujem a pracujem vo Vašom mene, s Vaším mandátom.

V prílohe nájdete prehľad toho, čo som ako poslanec v uplynulom roku 2012 urobil. Pomôže mi aj Váš pohľad na moju činnosť.

Želám Vám do nového roku 2013 veľa zdravia a radosti z Vašich blízkych. Nech Vás zlé obchádza.  
 
S úctou


 Mgr. Ivan Rončák, PhD., poslanec MsZ


 - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- -


ODPOČET ZA ROK 2012
(Mgr. Ivan Rončák, PhD., poslanec MsZ)

Kde som pôsobil:
-       Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov predseda
-       Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta člen
-       Komisia MsZ pre sociálne veci a zdravotníctvo člen
-       Rada materskej školy Riadok člen
-       Predstavenstvo Kultúrneho domu Andreja Hlinku, a.s. člen

Hlavné témy roka 2012
-       Cena tepla – Podporoval som všetky uznesenia smerujúce k zníženiu ceny tepla a vyhláseniu súťaže na alternatívneho dodávateľa tepla. Výsledkom tohto tlaku je zníženie ceny tepla. Ak sa podarí presadiť aj alternatívneho dodávateľa tepla (hoci len spoludodávateľa), bude zníženie ceny výrazné.
-       Aupark – Náš poslanecký klub Ružomberok bez korupcie opakovane žiadal urobenie právnej analýzy odstúpenia od zmluvy. Bez nej sa nevieme rozhodnúť, či kúpa pozemku mestom je naozaj nevyhnutná, lebo je drahá a mesto nemá financie na zveľadenie pozemku. V čase podpísania zmluvy totiž mestskí právnici nedali do zmluvy ustanovenie, čo robiť v prípade, ak investor svoj záväzok nedodrží...
-       Po celý rok som pracoval v tíme optimalizácie Mestskej autobusovej dopravy. Výsledkom je zrušenie nepotrebných (= veľmi málo využívaných, duplicitných) spojov, lepšie načasovanie odchodu rôznych spojov idúcich tým istým smerom (zväčšenie rozostupov, keď boli spoje nahustené, a vyplnenie dier, keď nešlo dlhšiu dobu nič, atď.). Navrhol som tiež bezplatné cestovné v MAD nielen pre kočíky (toto už bolo), ale aj pre jedného dospelého sprievodcu kočíka alebo osobu s dieťaťom v „babyšatke“.
-       Na aprílovom zasadnutí MsZ občianska iniciatíva Nie benzínke odovzdala petíciu s takmer dvetisíc podpismi nesúhlasiacich s výstavbou benzínovej stanice na sútoku Váhu a Revúcej. Spolu s petíciou predložili aj 5 bodov, ktoré by mohli zabrániť opakovaniu podobnej situácie. V máji 2012 náš poslanecký klub podal podnet na prokuratúru kvôli dodatku k zmluve so spoločnosťou Europetrol upravujúcemu lehoty výstavby v prospech stavebníka v rozpore s termínmi schválenými v uznesení MsZ z júna 2011.
-       Hlasoval som za všetky pragmatické návrhy technického zamerania, umožnenie zriadenia letných terás v meste, zámenu pozemkov medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom, čím sa do vlastníctva mesta dostali pozemky pod mestskou plavárňou, zlúčenie ZŠ Dončova a ZŠ Bystrická, nové Zásady hospodárenia s majetkom (aktívne som sa podieľal na záverečnej fáze ich prípravy) a Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Ružomberok, návrhy smerujúce k obmedzeniu hracích automatov, investičnú časť rozpočtu mesta na r. 2013 atď.
-       Hlasoval som proti návrhu parkovacieho systému v meste (pretože sa zóna spoplatnenia obmedzila iba na časť ulíc v centre a problém s parkovaním by sa presunul do nespoplatnených ulíc v blízkosti centra), netransparentnej motanici záväzkov zahŕňajúcej kúpu pozemkov, výstavbu nízkoštandardných bytov a rekonštrukciu plavárne (lebo nezahrňovala garancie dodržania týchto vážnych záväzkov), vystupoval som proti rozpočtu na roky 2013 – 2015 obsahujúcemu výdavky na nové auto pre primátora a tablety pre poslancov bez ekonomického zdôvodnenia (rozpočet neobsahoval ani výrazné zvýšenie výdavkov na výkup pozemkov na výstavbu domov a bytových domov a pod priemysel, čo považuje náš klub Ružomberok bez korupcie za kľúčové pre rozvoj mesta) atď.
-       Navrhol som vytvorenie mediálnych rád, ktoré by mali strážiť objektivitu oboch mestských médií (schválené); aby náčelník mestskej polície pripravil návrh opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov Ružomberka počas osláv príchodu Nového roka 2013(schválené); zavedenie povinného bodu „Slovo pre verejnosť“ na každom zasadnutí MsZ v presne stanovenom čase, čím by sa zvýšil komfort na prezentáciu neposlancov a občianskych aktivít (neschválené) atď.
-       V Kultúrnom dome A. Hlinku sme dokázali znížiť stratu tejto spoločnosti pri zachovaní ponuky kultúrnych podujatí, kultúrny dom viac otvoriť verejnosti a priniesť viaceré (staro)nové podujatia napr. sprístupniť verejnosti saunu v telocvični Orlovňa, cenovou politikou vrátiť do veľkej dvorany KDAH stužkové slávnosti ružomberských stredných škôl, zorganizovali sme Ondrejský jarmok atď.
Prednesené interpelácie (termín predloženia, téma, stav riešenia) (označené * znamená predložené spolu s Ing. M. Slašťanom)
Máj 2012: žiadosť osadiť zábradlie pred vchod do MŠ Riadok min. v dĺžke 3 metre, aby sa zabránilo vbehnutiu detí z MŠ na hlavnú cestu* (bude riešené v r. 2013 pri rekonštrukcii chodníka), žiadosť odstrániť nelegálnu skládku odpadu na parcele 5737 v k. ú. Ružomberok a priestor monitorovať v záujme predchádzaniu vzniku ďalších nelegálnych skládok odpadu* (pozemok nie je majetkom mesta), žiadosť opraviť oporný múr pred RD K. Sidora 2 – 28 a tiež posunutie stĺpika na zábradlí oproti stĺpu v chodníku pred RD K. Sidora 2 tak, aby sa rozšíril priestor medzi stĺpikom a stĺpom na prechod káričky alebo vozíka* (múrik čiastočne opravený, posunutie zábradlia odmietnuté), žiadosť opravy jám pod zámkovou dlažbou na parkovacích plochách pred zimným štadiónom na ul. K. Sidora* (čiastočne realizované).
Jún 2012: žiadosť prekryť alebo inak zabezpečiť proti vniknutiu dovnútra vchody do podzemných krytov medzi ul. K. Sidora a Jelence (realizované zasypaním krytov).
August 2012: žiadosť upraviť poškodenú cestu na ul. Hriadky (najmä strana párnych čísel domov), aby bol možný bezpečnejší vjazd automobilov do dvorov rodinných domov (realizované), žiadosť o opravu lavičky pri BD Riadok 13 – 15 od ul. Hriadky (nerealizované, žiadosť zopakujem), žiadosť o odstránenie suchého stromu, ktorý je súčasťou stromovej aleje na ul. Plavisko pri vchode do areálu Technických služieb oproti rodinnému domu Plavisko 104 (realizované).
November 2012: žiadosť osadiť dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Bottova a Plavisko* (realizované).

Riešené technické záležitosti mimo interpelácií (priamou komunikáciou so zodpovednými na mestskom úrade; (označené * riešené spolu s Ing. M. Slašťanom)
-       Február 2012: zavedenie platobného terminálu do klientskeho centra na MsÚ (MsÚ to plánoval urobiť).
-       Apríl 2012: výsadba stromov medzi bytovkou Riadok 9 a garážami pri Technických službách (vykonaná obhliadka možnosti takej výsadby); zabezpečenie sadeníc do živého plotu v MŠ Riadok (sadenice dodané).
-       Jún 2012: sťažnosti na prach a hluk pri búraní areálu Solo (podnet na MsÚ).
-       Jún 2012: žiadosť vyznačiť čiary na basketbalovom ihrisku pri BD Riadok (poskytnutá súčinnosť MsÚ).
-       August 2012: riešenie vstupu cyklistov do pešej zóny (zamietnuté v dopravnej komisii pri MsZ z dôvodu úzkej ulice Podhora)
-       December 2012: riešenie nemožnosti parkovania obyvateľov ul. Plavisko od križovatky Plavisko – Bottova po bytový dom Plavisko 18 – 22 po zavedení zákazu státia v tomto úseku* (úsek so zákazom státia bol skrátený, pretože postačuje rozhľadu v križovatke Plavisko – Bottova, na ostávajúcom úseku je opätovne možné parkovať)

Desiatky podnetov získaných v priamej komunikácii, všetky týkajúce sa právomocí mesta riešené.
 
Investície vo volebnom obvode (presadzované spolu s Ing. M. Slašťanom)
-       V roku 2012 bolo realizované:
o   Projektová dokumentácia:
§  Parkovacie plochy ul. Riadok (pred bytovými domami)
o   Realizácia:
§  Rekonštrukcia chodníka Plavisko (od križovatky Bottova – Plavisko po študentský domov Ruža)
§  Vybudovanie detského ihriska Plavisko

-       Na rok 2013 je plánované:
o    Realizácia:
§  Rekonštrukcia chodníka na ul. Riadok pred materskou školou*

*Pôvodný zámer realizácie parkovacích plôch pred bytovými domami na ul. Riadok sa odkladá, pretože mestský úrad nestihol pripraviť projekt tak, aby bola realizácia zahrnutá do rozpočtu na rok 2013.

Moje príjmy z funkcie poslanca MsZ (vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva Kultúrneho domu Andreja Hlinku, a.s.) za rok 2012 pred zdanením: cca 200 EUR mesačne.

V Ružomberku 12. 1. 2013

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.