streda 28. januára 2015

Demokracia, čelom vzad!Nemyslel som si, že za šesť hodín sa dá urobiť v trasparentnosti mesta a podpory participácie taký veľký krok späť. Dnes na zasadnutí poslancov v Ružomberku sa tak stalo.
MsZ zrušilo vysielanie záznamov zo zasadnutí poslancov mestskou televíziou. Nahradí ich spravodajský zostrih z rokovania. Zachránili sme aspoň to, aby televízia rokovanie snímala a dala do archívu (návrh posl. Zuberca). Čiže peniaze sa neušetria, iba sa zmenší komfort pre ľudí.
V rámci novely rokovacieho poriadku MsZ kolegovia odmietli môj návrh, aby verejnosť mala garantovaný presný čas na vystúpenie na akúkoľvek tému (tzv. „Slovo pre verejnosť“ roky dobre fungujúce napr. v Banskej Bystrici). Naopak, nový rokovák obsahuje také chuťovky ako právomoc primátora vykázať niekoho z rokovacej sály, ak ruší rokovanie MsZ. Čo je to rušenie? To rozhodne primátor.
Ja sa profesionálne venujem plátaniu korupčných dier v procesných dokumentoch samospráv. Keď som si prečítal návrh novely Zásad nakladania s majetkom mesta a Zásad rozpočtového hospodárenia, oblial ma studený pot. Novela prvého dokumentu umožňuje rozhodnúť primátorovi bez zastupiteľstva o nadobudnutí majetku v súlade so schváleným  rozpočtom. Druhým zasa MsZ splnomocnilo primátora robiť rozpočtové zmeny do výšky 40 tis. EUR. Opakovane, aj každý deň. Ako to môže dopadnúť: primátor sa dohodne s podnikateľom, že od neho kúpi rozpadnutý sklad hodný 2 tis. EUR za 40 tisíc EUR. Urobí zmenu rozpočtu a kúpi. Poslanci budú bezmocne sa prizerajúci štatisti. Nehovorím, že to urobí, ale otvoril si týmto k tomu dvere. Pravidlá musia byť dostatočne flexibilné, ale zároveň jasné a eliminujúce možné riziká. Môj návrh, aby primátor mohol voľne nakladať s rozpočtom len do výšky 10 tis. EUR v rámci každého programu rozpočtu (ten ružomberský ich má 15) sumárne medzi zasadnutiami MsZ, poslanci odmietli. Odobrili aspoň návrh posl. Zuberca, aby o týchto zmenách primátor priebežne informoval na webe mesta.       
O predstave novej mestskej metly o nakladaní s majetkom svedčí priamy prenájom plavárne spoločnosti IVANING alebo zrušenie súťaže na predaj Kustrovho domu  (na ul. A. Berlnoláka) vyhlásenej ešte starým MsZ v novembri.
Polovica bodov bola na návrh posl. Šlávku (primátorov posl. klub) a posl. Bednárika (posl. klub KDH) prerokovaná bez diskusie. Nedovolili nám diskutovať k takým bodom ako rokovacie poriadky alebo zmena štatútu mesta. No nič, efektivita má pred demokraciou prednosť ...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.