streda 4. februára 2015

Poslanci v konflikte záujmovDostať sa do konfliktu záujmov nie je hriech. Zlé je v takom stave zotrvávať. Ešte horšie je robiť tak preto, aby  niekto tento konflikt záujmov využíval vo svoj prospech. Práve na riešenie konfliktu záujmov som sa chcel opýtať dvoch kolegov poslancov minulú stredu na zasadnutí MsZ, keď sme mali na stole návrh na ich menovanie do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok. Ale aj pri prerokovávaní tohto bodu nám zavreli ústa – primátorská väčšina odhlasovala, že sa tento bod prerokuje bez diskusie. Preto tieto otázky položím teraz tu.
Obe sa týkajú predstavenstva  Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s.. MsZ v stredu schválilo, že novými členmi predstavenstva majú byť primátor Igor Čombor a poslanci Ján Bednárik a Patrik Habo. Obaja poslanci sa tým dostali do situácie, keď svoj konflikt záujmov budú musieť nejako riešiť. Posl. Bednárik (posl. klub KDH) je zároveň aj námestníkom riaditeľa vodární - tej istej firmy, kde bude členom predstavenstva. Predstavenstvo o. i. ukladá riaditeľovi spoločnosti a jeho námestníkom úlohy, nastavuje manažmentu firmy finančné hodnotenia, schvaľuje mimoriadne odmeny. Čiže posl. Bednárik bude možno niekoľko tisícové odmeny musieť schvaľovať sám sebe. Ako bude túto situáciu riešiť?    
Posl. Habo (primátorom zaraďovaný do svojho posl. klubu) je spoluvlastníkom a konateľom Liptovskej stavebnej spoločnosti (LSS), firmy, ktorá realizuje aj stavebné práce pre vodárne. Pre tie vodárne, v ktorých predstavenstve bude posl. Habo prítomný napríklad pri nastavovaní kritérií výberu dodávateľov stavebných prác za niekoľko miliónov eur. Ako bude túto situáciu riešiť?
Pred niekoľkými mesiacmi som sa do konfliktu záujmov dostal aj ja. Rozhodol som sa viac angažovať v politike, prijal som pozvanie programovo pomôcť v otázkach transparentnosti a boja proti korupcii politickej strane SIEŤ. Tak sme sa s riaditeľom Transparency International Slovensko (TIS) Gabrielom Šípošom dohodli na pozvoľnom ukončení našej spolupráce, lebo nemôžem byť tvárou tej istej agendy v dvoch inštitúciách stojacich na opačných brehoch vo verejnom priestore. Nič sme si neostali dlžní, bola to plodná dlhoročná spolupráca, stále priateľsky komunikujeme - naposledy dnes, predtým včera. Tento odsek do tohto blogu vlastne ani nepatrí, píšem to len kvôli rečiam o mojom vyhodení z TIS, ktoré sa šíria z ružomberskej mestskej horárne. Ťažko sa tu asi niektorým chápe, že niekto dobrovoľne odíde z renomovanej inštitúcie len preto, že má v sebe nastavené nejaké etické pravidlá.
Treba ešte povedať, že kolegom z MsZ zákon takýto konflikt záujmov mať nezakazuje. Tak, ako slovenské zákony neriešia veľa faktických problémov. A, napokon, zákony nemusia riešiť všetko – veď nikomu zákon neprikazuje napríklad pozdraviť.
Rád dám obom kolegom priestor na odpovede na tomto mieste, keďže na zasadnutí MsZ moje otázky (a teda ani odpovede na ne) odznieť nemohli.
Aktualizované 7.2.2015, 10:40 - odpoveď posl. P. Haba
 Vážený pán Rončák, keďže už podľa Vášho názoru neexistuje iná možnosť položenia mi otázky ako len v diskusii mestského zastupiteľstva, alebo verejným blogom cez sociálnu sieť,ktorý ste zvolili, výnimočne sa prispôsobím Vašej forme a pre korektnosť Vám verejne odpoviem na položenú otázku. MZ v stredu 28.1.2015 schválilo návrh nominantov do predstavenstva VSR, ktorý majú zastupovať jedného z akcionárov – Mesto Ružomberok, v orgánoch regionálnej akciovej spoločnosti VSR Ružomberok, a.s., kde pracuje a bude pracovať päť členov nového predstavenstva. Traja členovia budú zastupovať mesto Ružomberok a dvaja členovia budú nominovaní za ostatných akcionárov (obce Ružomberského okresu). Títo nominanti nášho mesta (p. Čombor ,p. Bednarik a p. Habo) spolu s ešte neschválenými dvoma zástupcami obcí (t.j. dvaja starostovia), budú musieť byť v zmysle stanov akceptovaní a schválení valnou hromadou akcionárov (primátor a starostovia obci okresu ) VSR a.s. Ružomberok, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou bude zvolaná až v mesiaci apríl 2015. V prípade že sa tomu tak stane, je možné, že uvedení piati nominanti budú potvrdení a schválení do riadiacich funkcii. Do toho času je teda podľa mňa predčasné a zavádzajúce vyhodnocovať a súdiť údajný konflikt záujmov nominovaných poslancov, ktorí v žiadnom prípade dnes tieto pozície nezastavajú, teda nemôžu byť v konflikte záujmov. Považujem za povinnosť ,aby sa každý zainteresovaný občan ktorý pôsobí vo verejne správe dôsledne zaoberal analýzou svojho možného konfliktu záujmov a vyhodnotil si sám podľa platnej zákonnej legislatívy a hlavne podľa svojho svedomia. V mojom prípade môžem verejne potvrdiť a vyhlásiť, že k takémuto Vami avizovanému stavu konfliktu záujmov určite nedôjde. Svoje rozhodnutie prijať kandidatúru zastupovať naše mesto vo VSR, a.s. na pozícii člena predstavenstva som si zodpovedne premyslel, pričom považujem za zmysluplné pracovať v prospech mesta v oblasti v ktorej som profesne dlhodobo zainteresovaný a verím že svojimi skúsenosťami pomôžem k rozvoju a efektivite tejto spoločnosti. Tak ako vy, aj ja som sa v čase prijatia ponuky pracovať v orgánoch VSR a.s., rozhodoval akým smerom pôjde moje ďalšie pracovné smerovanie a rozhodnutie ktoré som prijal bolo pre mňa ťažké, ale zaväzujúce. Tieto informácie som pripravený poskytnúť každému kto ma osloví a bez váhania ich náležíte vysvetliť. Mám za to, že spôsob a hlavne čas ktorý ste zvolili nie je voči nám korektný. Mrzí ma , že svojou unáhlenou aktivitou vytvárate predpojatý dojem stretu záujmov s výhľadom na možné zneužívanie kompetencii aj u poslancov, ktorí sú v MZ noví a očakávajú skôr od Vás skúsenejších, pomoc , podporu , či radu. Vo Vašom blogu uvádzate, že LSS, s.r.o realizuje stavebné prace pre VSR, a.s. Ružomberok. ANO , počas 10 – rokov postavenia tejto spoločnosti na stavebnom trhu, sme úspešne obstáli vo verejnom obstarávaní a realizovali stavebné práce pre ružomberské vodárne až 2x . Chcem však podotknúť že LSS, s.r.o je úzko špecializovaná spoločnosť zaradená k činnostiam spojených s výstavbou verejných inžinierskych sietí a je práve pre jej špecializáciu vyzývaná k odbornej komunikácii, účasti vo verejných súťažiach a príp. realizácii vodohospodárskych prác v pôsobnosti vodárenských spoločnosti na Slovensku. To znamená že okrem VSR, a.s.Ružomberok spolupracuje s ďalšími mestami, obcami a väčšinou vodárenských spoločnosti na Slovensku, ktoré zabezpečujú rozvoj a obnovu svojej vodohospodárskej infraštruktúry. Uvedené skutočnosti odôvodňujem Vaším poukazovaním na realizáciu vykonávaných prac LSS, s.r.o pre VSR a.s a tiež Vašou nesprávnou interpretáciou reálnych kompetencii predstavenstva VSR a.s. Ružomberok. Treba však uviesť na správnu mieru, že 5- členné predstavenstvo ani dozorná rada VSR a.s. nemá kompetenciu zasahovať do procesu verejného obstarávania výberu externých dodávateľov tovarov a služieb obstarávaných VSR a.s, pričom táto povinnosť je uložená samostatnému oddeleniu verejného obstarávania s následným schválením výsledkov stanovenou komisiou a riaditeľom spoločnosti. Informácia o možnosti rozhodovať predstavenstvom VSR a.s. o zadaní kritérií vo verejných súťažiach pri „ niekoľko miliónových stavebných prácach „ ktoré sú financované zo zdrojov EU (kohézne a štrukturálne fondy) je až absurdná, z dôvodu povinnosti žiadateľa stanoviť najviac, externe odborne spôsobilú osobu v súlade s európskej smernicou VO. V týchto prípadoch sa jedná o tender s tzv. nadprahovou metódou obstarávania. Smernica ďalej ukladá za povinnosť žiadateľovi zabezpečiť verejný tender s podstatnou väčšinou nariadených súťažných kritérií , povinnosťou obsadenia externých členov komisie s prostredia riadiaceho organu a následne zabezpečenia záverečnej kontrolnej správy, ktorá osvedčí postup a závery procesu verejného obstarávania. Túto pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom vykonáva výlučne predmetné riadiace ministerstvo. Len pre ilustráciu tri najväčšie „miliónové“ projekty odkanalizovania obcí nášho regiónu financované zo zdrojov EU, realizovali spoločnosti : Váhostav SK a.s., Tenza Brno a.s., a Chemkostav Michalovce a.s. Vážený pán Rončák, oceňujem Vašu snahu o transparentnosť, vážim si Vašu prácu poslanca a pedagóga, ale zároveň Vás žiadam, aby ste nevytvárali skreslený a unáhlený obraz o kolegoch, ktorí majú taktiež úprimný záujem podporiť a pomôcť rozvojovým aktivitám nášho mesta a regiónu, aj napriek tomu, že pracujú v podnikateľskom prostredí . Moje stanovisko na Váš podnet odvodňujem potrebou vyjadriť verejnosti širší rozmer môjho rozhodnutia a celkovej informovanosti k avizovanému konfliktu záujmov. Verím že uvedené skutočnosti budeme mať možnosť spolu ešte prekonzultovať aj na inej, neformálnej úrovni.
S pozdravom a úctou Patrik Habo
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.